REKLAMA

BETACOM: wyniki finansowe

2021-02-26 19:27
publikacja
2021-02-26 19:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Komentarz_III_kw_2020.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 575 77 157 17 905 17 931
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 011 -1 029 225 -239
III. Zysk (strata) brutto 960 -1 082 213 -251
IV. Zysk (strata) netto 766 -911 170 -212
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 292 2 242 1 398 521
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -141 -1 878 -31 -436
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 430 -715 762 -166
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 9 581 -351 2 129 -82
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 497 45 500 10 726 10 685
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 181 26 338 6 107 6 185
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 387 9 91
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 066 18 567 5 215 4 360
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 316 19 162 4 619 4 500
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 020 2 020 438 474
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 020 000 2 020 000 2 020 000 2 020 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,38 -0,45 0,08 -0,10
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,38 -0,45 0,08 -0,10
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,55 9,49 2,29 2,23
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,55 9,49 2,29 2,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-26 Magda Pleskacz Wiceprezes Zarządu Magda Pleskacz
2021-02-26 Karol Cieślak Członek Zarządu Karol Cieślak
2021-02-26 Robetrt Fręchowicz Członek Zarządu Robetrt Fręchowicz

BILANS
w tys.
stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-09-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 8 426 9 280 11 011 11 397
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 311 4 624 5 075 4 608
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 657 757 1 029 1 390
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 2 640 2 640 2 640 2 640
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 2 640 2 640 2 640 2 640
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 000 2 000 2 000 2 000
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 640 640 640 640
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
- udziały lub akcje w innych jednostkach 640 640 640 640
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 818 1 259 2 267 2 759
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 653 999 1 058 1 092
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 165 260 1 209 1 667
II. Aktywa obrotowe 41 071 30 681 28 019 34 103
1. Zapasy 917 1 103 501 443
2. Należności krótkoterminowe 20 048 7 726 13 908 22 451
2.1. Od jednostek powiązanych 238 171 85 51
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek 19 810 7 555 13 823 22 400
3. Inwestycje krótkoterminowe 14 832 13 668 5 251 3 987
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 832 13 668 5 251 3 987
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 832 13 668 5 251 3 987
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 274 8 184 8 359 7 222
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 49 497 39 961 39 030 45 500
PASYWA
I. Kapitał własny 21 316 20 873 20 551 19 162
1. Kapitał zakładowy 2 020 2 020 2 020 2 020
2. Kapitał zapasowy 18 530 18 530 18 053 18 053
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto 766 323 478 -911
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 28 181 19 088 18 479 26 338
1. Rezerwy na zobowiązania 3 196 2 307 2 332 5 282
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 783 1 157 1 134 819
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 489 798 927 536
a) długoterminowa 103 103 103 103
b) krótkoterminowa 1 386 695 824 433
1.3. Pozostałe rezerwy 924 352 271 3 927
długoterminowe
a) krótkoterminowe 924 352 271 3 927
2. Zobowiązania długoterminowe 41 41 52 387
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 41 41 52 387
3. Zobowiązania krótkoterminowe 24 406 16 099 14 801 18 567
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 300 26 29 17
3.2. Wobec pozostałych jednostek 24 030 15 971 14 672 18 515
3.3. Fundusze specjalne 76 102 100 35
4. Rozliczenia międzyokresowe 538 641 1 294 2 102
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 538 641 1 294 2 102
a) długoterminowe 9 54 162 226
b) krótkoterminowe 529 587 1 132 1 876
P a s y w a r a z e m 49 497 39 961 39 030 45 500
Wartość księgowa 21 316 20 873 20 551 19 162
Liczba akcji (w szt.) 2 020 000 2 020 000 2 020 000 2 020 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,55 10,33 10,17 9,74
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 020 000 2 020 000 2 020 000 2 020 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,55 10,33 10,17 9,47
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-09-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 3 314 3 338 4 087 2 438
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 314 3 338 4 087 2 438
- udzielonych gwarancji i poręczeń 3 314 3 338 4 087 2 438
2. Inne (z tytułu) 5 404 4 774 4 826 4 708
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym i wierzytelnościach przedsiębiorstwa 4 000 4 000 4 000 4 000
- blokada środków na rachunku bankowym 1 404 774 826 708
Pozycje pozabilansowe, razem 8 718 8 112 8 913 7 146
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 36 165 80 575 28 074 77 157
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 738 35 274 17 809 37 490
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20 427 45 301 10 265 39 667
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 199 70 243 24 965 67 726
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14 882 31 199 15 806 32 992
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17 317 39 044 9 159 34 734
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 966 10 332 3 109 9 431
IV. Koszty sprzedaży 2 418 6 605 2 334 7 407
V. Koszty ogólnego zarządu 1 015 2 754 1 053 3 033
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 533 973 -278 -1 009
VII. Pozostałe przychody operacyjne 21 79 19 67
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 19 14
2. Dotacje 7 7
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne przychody operacyjne 14 53 19 53
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 18 41 27 87
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 30
2. Inne koszty operacyjne 18 41 27 57
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 536 1 011 -286 -1 029
X. Przychody finansowe 44 14 16 36
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 1 16 36
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 44 13
XI. Koszty finansowe 25 65 44 89
1. Odsetki w tym: 25 65 22 77
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 22 12
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 555 960 -314 -1 082
XIII. Podatek dochodowy 112 194 -37 -171
a) część bieżąca 140 140
b) część odroczona -28 54 -37 -171
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 443 766 -277 -911
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 155 160
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 020 000 2 020 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,07 0,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 020 000 2 020 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,07 0,08
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 rok 2019 okres od 2019-04-01 do 2020-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 20 873 20 551 20 679 20 679
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 873 20 551 20 679 20 679
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 020 2 020 2 020 2 020
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 020 2 020 2 020 2 020
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 18 530 18 053 17 528 17 528
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 477 525 525
a) zwiększenia (z tytułu) 477 525 525
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 477 525 525
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 18 530 18 530 18 053 18 053
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 323 477 1 131 1 131
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 323 477 1 131 1 131
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 323 477 1 131 1 131
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 477 1 131 1 131
- wypłata dywidendy 606 606
- odpis na kapitał zapasowy 477 525 525
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 323 0 0 0
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
4. Wynik netto 443 766 478 -911
a) zysk netto 443 766 478
b) strata netto 911
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 21 316 21 316 20 551 19 162
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 3 kwartał / 2019 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 443 766 -277 -911
II. Korekty razem 800 5 526 -827 3 153
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 446 1 295 466 1 367
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 44 62 23 72
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -18 0 -2
5. Zmiana stanu rezerw 888 863 2 913 2 853
6. Zmiana stanu zapasów 186 -415 48 334
7. Zmiana stanu należności -12 323 -6 141 -427 -8 458
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 8 311 6 102 -4 286 5 416
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 248 3 778 436 1 571
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 243 6 292 -1 104 2 242
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 23 2 93
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 23 2 51
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
a) w pozostałych jednostkach 0 0 0 5
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki 0 0 0 5
inne wpływy z aktywów finansowych
2. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 37
II. Wydatki 33 164 594 1 971
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 33 164 594 1 971
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -33 -141 -592 -1 878
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 3 500 0 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 0 3 500 0 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 46 70 33 715
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 606
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 8 10 32
3. Odsetki 44 62 23 77
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -46 3 430 -33 -715
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 164 9 581 -1 729 -351
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 164 9 581 -1 729 -351
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 13 668 5 251 5 716 4 338
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 14 832 14 832 3 987 3 987
- o ograniczonej możliwości dysponowania 1 404 774 826 826
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Komentarz_III_kw_2020.pdfKomentarz_III_kw_2020.pdf Komentarz do sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2020r.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki