BEST: wyniki finansowe

2020-05-25 21:07
publikacja
2020-05-25 21:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
SF_BEST_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzD_GK_BEST_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_BEST_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niefinansowe_GK_BEST_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_raport_BEST_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_informacje_Zarzadu_raport_BEST_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Pismo_Prezesa_BEST_SA_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_GK_BEST_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_GK_BEST_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Przychody z działalności operacyjnej 86.162 121.634 20.029 28.506
II. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (11.033) 16.562 (2.565) 3.882
III. Zysk / (strata) netto (13.706) 12.495 (3.186) 2.928
IV. Całkowite dochody (13.779) 12.473 (3.203) 2.923
V. Liczba akcji (w tys. szt.) - podstawowa 23.015 23.015 23.015 23.015
VI. Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 23.180 23.191 23.180 23.191
VII. Zysk / (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (0,60) 0,54 (0,14) 0,13
VIII. Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (0,59) 0,54 (0,14) 0,13
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 55.306 279.292 12.856 65.455
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6.176 (167.037) 1.436 (39.147)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (83.880) (112.860) (19.499) (26.450)
XII. Przepływy pieniężne netto razem (22.398) (605) (5.207) (142)
XIII. Stan na dzień: 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XIV. Aktywa 801.815 856.561 188.286 199.200
XV. Zobowiązania 582.453 624.520 136.774 145.237
XVI. Kapitał własny 219.362 232.041 51.512 53.963
XVII. Kapitał akcyjny 23.127 23.127 5.431 5.378


Kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i
danymi finansowymi porównawczymi:


a)kursy średnie Euro wg NBP w 2019 roku


 kurs na dzień 31.12.2019 roku 4,2585 PLN/EUR


 średni kurs z 12 miesięcy 2019 roku 4,3018 PLN/EUR


b)kursy średnie Euro wg NBP w 2018 roku


 kurs na dzień 31.12.2018 roku 4,3000 PLN/EUR


 średni kurs z 12 miesięcy 2018 roku 4,2669 PLN/EUR


Kursy średnie Euro zastosowane do przeliczenia wybranych danych
finansowych:


 pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone wg średnich kursów NBP
ustalonych na dany dzień bilansowy,


 pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu będącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego
miesiąca prezentowanego okresu sprawozdawczego.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF_BEST_2019.pdfSF_BEST_2019.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe BEST S.A. za 2019 rok
SzD_GK_BEST_2019.pdfSzD_GK_BEST_2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2019 roku
Sprawozdanie_z_badania_BEST_2019.pdfSprawozdanie_z_badania_BEST_2019.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania za 2019 rok
Sprawozdanie_niefinansowe_GK_BEST_2019.pdfSprawozdanie_niefinansowe_GK_BEST_2019.pdf Sprawozdania Grupy kapitałowej i Spółki BEST S.A.na temat informacji niefinansowych za 2019 rok
Wybrane_dane_finansowe_raport_BEST_2019.pdfWybrane_dane_finansowe_raport_BEST_2019.pdf Wybrane dane finansowe BEST S.A. za 2019 rok
Oświadczenia_informacje_Zarządu_raport_BEST_2019.pdfOświadczenia_informacje_Zarządu_raport_BEST_2019.pdf Oświadczenia i informacja Zarządu BEST S.A.
Pismo_Prezesa_BEST_SA_2019.pdfPismo_Prezesa_BEST_SA_2019.pdf Pismo Prezesa Zarządu BEST S.A.
Oświadczenie_RN_GK_BEST_2019.pdfOświadczenie_RN_GK_BEST_2019.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej BEST S.A.
Ocena_RN_GK_BEST_2019.pdfOcena_RN_GK_BEST_2019.pdf Ocena Rady Nadzorczej BEST S.A.dotycząca sprawozdań

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-25 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2020-05-25 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-25 Anna Rokita Główny księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki