REKLAMA

BENEFIT SYSTEMS S.A.: wyniki finansowe

2022-04-15 19:40
publikacja
2022-04-15 19:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
bft_2021-12-31_pl.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
bft_2021-12-31_pl.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
btf_skon_zarz_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
btf_skon_zarz_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Inf_zarz_BS_aud_21.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Osw_Zar_SSF_JSF_21.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_BS_spr_21.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Osw_RN_Komi_Aud_21.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Osw_RN_wyb_aud_21.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Benefit_Systems_BD3Y06_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122021_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Benefit_Systems_BD3Y06_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122021_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2021 2021
I. Przychody ze sprzedaży 954 938,00 1 033 736,00 208 616,00 231 044,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 010,00 -3 387,00 -876,00 -757,00
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -17 140,00 -90 632,00 -3 744,00 -20 257,00
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -23 855,00 -98 692,00 -5 211,00 -22 058,00
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -25 140,00 -100 034,00 -5 492,00 -22 358,00
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 240 571,00 222 119,00 52 555,00 49 644,00
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -125 735,00 -34 184,00 -27 468,00 -7 640,00
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -85 601,00 -36 205,00 -18 700,00 -8 092,00
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 29 235,00 151 730,00 6 387,00 33 912,00
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 836 812,00 2 746 296,00 2 836 812,00 2 746 296,00
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 2 850 531,00 2 773 118,00 2 850 531,00 2 773 118,00
XII. Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) -8,86 -36,43 -1,94 -8,14
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN / EUR) -8,82 -36,07 -1,93 -8,06
XIV. Aktywa 2 180 798,00 2 044 303,00 474 148,00 442 988,00
XV. Zobowiązania długoterminowe 894 823,00 969 436,00 194 552,00 210 071,00
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 684 298,00 551 867,00 148 780,00 119 586,00
XVII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 603 747,00 524 527,00 131 266,00 113 662,00
XVIII. Kapitał podstawowy 2 934,00 2 894,00 638,00 627,00
XIX. Liczba akcji 2 933 542,00 2 894 287,00 2 933 542,00 2 894 287,00
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 205,81 181,23 44,75 39,27
W okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany walut złotego w stosunku do EUR, ustalone przez Narodowy Bank Polski:
- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 31.12.2021: 4,5994; 31.12.2020: 4,6148;
- kurs średni w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
01.01.2021-31.12.2021: 4,5775; 01.01.2020-31.12.2020: 4,4742
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
bft_2021-12-31_pl.zipbft_2021-12-31_pl.zip Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Benefit Systems S.A.za rok 2021
bft_2021-12-31_pl.zip.XAdESbft_2021-12-31_pl.zip.XAdES Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Benefit Systems S.A.za rok 2021 - podpisy
btf_skon_zarz_2021-12-31_pl.xhtmlbtf_skon_zarz_2021-12-31_pl.xhtml Skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalnośc i Benefit Systems S.A. za rok 2021
btf_skon_zarz_2021-12-31_pl.xhtml.xadesbtf_skon_zarz_2021-12-31_pl.xhtml.xades Skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalnośc i Benefit Systems S.A. za rok 2021 - podpisy
Inf_zarz_BS_aud_21.xhtmlInf_zarz_BS_aud_21.xhtml Informacja Zarządu ws. wyboru firmy audytorskiej
Osw_Zar_SSF_JSF_21.xhtmlOsw_Zar_SSF_JSF_21.xhtml Oświadczenie zarządu
Ocena_RN_BS_spr_21.xhtmlOcena_RN_BS_spr_21.xhtml Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za rok 2021
Osw_RN_Komi_Aud_21.xhtmlOsw_RN_Komi_Aud_21.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące powołania i działalności Komitetu Audytu
Osw_RN_wyb_aud_21.xhtmlOsw_RN_wyb_aud_21.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. wyboru firmy audytorskiej
Benefit_Systems_BD3Y06_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122021_PL.xhtmlBenefit_Systems_BD3Y06_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122021_PL.xhtml Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za rok 2021
Benefit_Systems_BD3Y06_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122021_PL.xhtml.xadesBenefit_Systems_BD3Y06_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122021_PL.xhtml.xades Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Benefit Systems S.A. za rok 2021 - podpisy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki