BENEFIT SYSTEMS S.A.: Uzgodnienie planu połączenia Benefit Systems S.A. ze spółkami zależnymi

2019-08-20 16:57
publikacja
2019-08-20 16:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2019.08.20_-_Plan_Polaczenia_Benefit_Systems_SA_oraz_Zdrofit_Fabryka_Formy_Fitness_Academy_BIS_Fitness_Place.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2019.08.20_-_Zalacznik_nr_1_do_Planu_Polaczenia_z_20.08.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2019.08.20_-_Zalacznik_nr_2_do_Planu_Polaczenia_z_20.08.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2019.08.20_-_Zalacznik_nr_3_do_Planu_Polaczenia_z_20.08.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2019.08.20_-_Zalacznik_nr_4_do_Planu_Polaczenia_z_20.08.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2019.08.20_-_Zalacznik_nr_5_do_Planu_Polaczenia_z_20.08.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2019.08.20_-_Zalacznik_nr_6_do_Planu_Polaczenia_z_20.08.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2019.08.20_-_Zalacznik_nr_7_do_Planu_Polaczenia_z_20.08.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2019.08.20_-_Zalacznik_nr_8_do_Planu_Polaczenia_z_20.08.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2019.08.20_-_Zalacznik_nr_9_do_Planu_Polaczenia_z_20.08.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2019.08.20_-_Zalacznik_nr_10_do_Planu_Polaczenia_z_20.08.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2019.08.20_-_Zalacznik_nr_11_do_Planu_Polaczenia_z_20.08.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2019.08.20_-_Zalacznik_nr_12_do_Planu_Polaczenia_z_20.08.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2019.08.20_-_Zalacznik_nr_13_do_Planu_Polaczenia_z_20.08.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-20
Skrócona nazwa emitenta
BENEFIT SYSTEMS S.A.
Temat
Uzgodnienie planu połączenia Benefit Systems S.A. ze spółkami zależnymi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 77/2018 z dnia 4 października 2018 r., Zarząd Benefit Systems S.A. (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka Przejmująca”) informuje o uzgodnieniu w dniu 20 sierpnia 2019 r. planu połączenia Emitenta (jako spółki przejmującej) z następującymi spółkami (jako spółkami przejmowanymi):

a) Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
b) Fabryka Formy spółka akcyjna z siedzibą w Dąbrowie;
c) Fitness Academy BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu;
d) Fitness Place spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

(dalej łącznie jako: „Spółki Przejmowane”).

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów lub akcji w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, połączenie nastąpi, na podstawie art. 515 § 1 KSH, bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a ponadto na podstawie art. 516 § 5 i 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH:
(i) Zarządy łączących się spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, zawierającego jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
(ii) plan połączenia nie będzie poddawany badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym nie będzie sporządzana przez biegłego rewidenta opinia w sprawie poprawności i rzetelności planu połączenia,
(iii) nie będzie sporządzane sprawozdanie, o którym mowa w art. 311-312(1) KSH.

W wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, w tym przejmie ich aktywa i pasywa.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje plan połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 20 sierpnia 2019 r. r., przy czym z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada status spółki publicznej, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej nie stanowi, zgodnie z art. 499 § 4 KSH, załącznika do planu połączenia.
Załączniki
Plik Opis
2019.08.20 - Plan Połączenia Benefit Systems SA oraz Zdrofit_Fabryka Formy_Fitness Academy BIS_Fitness Place.pdf2019.08.20 - Plan Połączenia Benefit Systems SA oraz Zdrofit_Fabryka Formy_Fitness Academy BIS_Fitness Place.pdf
2019.08.20 - Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf2019.08.20 - Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf
2019.08.20 - Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf2019.08.20 - Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf
2019.08.20 - Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf2019.08.20 - Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf
2019.08.20 - Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf2019.08.20 - Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf
2019.08.20 - Załącznik nr 5 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf2019.08.20 - Załącznik nr 5 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf
2019.08.20 - Załącznik nr 6 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf2019.08.20 - Załącznik nr 6 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf
2019.08.20 - Załącznik nr 7 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf2019.08.20 - Załącznik nr 7 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf
2019.08.20 - Załącznik nr 8 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf2019.08.20 - Załącznik nr 8 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf
2019.08.20 - Załącznik nr 9 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf2019.08.20 - Załącznik nr 9 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf
2019.08.20 - Załącznik nr 10 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf2019.08.20 - Załącznik nr 10 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf
2019.08.20 - Załącznik nr 11 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf2019.08.20 - Załącznik nr 11 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf
2019.08.20 - Załącznik nr 12 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf2019.08.20 - Załącznik nr 12 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf
2019.08.20 - Załącznik nr 13 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf2019.08.20 - Załącznik nr 13 do Planu Połączenia z 20.08.2019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The plan of merger of Benefit Systems S.A. and and its subsidiaries has
been agreed


In reference to information contained in current report No. 77/2018 of 4
October 2018, the Management Board of Benefit Systems S.A. (hereinafter
referred to as the “Issuer” or the “Acquiring Company”) hereby announces
that on 20 August 2019, plan of merger of the Issuer (as the acquiring
company) with the following subsidiaries:


a) Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered
seat in Warsaw;


b) Fabryka Formy spółka akcyjna with its registered seat in Dąbrowa;


c) Fitness Academy BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its
registered seat in Wrocław;


d) Fitness Place spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its
registered seat in Warsaw;


(hereinafter jointly referred to as the “Acquired Companies”) has been
agreed.


The merger will be carried out so that the Acquiring Company will take
over the Acquired Companies pursuant to Article 492 § 1 Item 1 of the
Code of Commercial Companies (hereinafter referred to as the “CCC”),
i.e. by transferring all the assets of the Acquired Companies to the
Acquiring Company.


Due to the fact that the Acquiring Company holds 100% of shares in the
share capital of the Acquired Companies, the merger will be carried out,
on the basis of Article 515 § 1 of the CCC, without proceeding to
increase the share capital of the Acquiring Company, and, furthermore,
on the basis of Article 516 §§ 5 and 6 of the CCC in conjunction with
Article 516 § 1 of the CCC:


(i) The Management Boards of the merging companies will not prepare the
written report to justify the merger, its legal basis or the economic
grounds;


(ii) the merger plan will not be examined by auditor, and consequently,
no auditor’s opinion will be prepared regarding the correctness,
accuracy and fairness of the merger plan,


(iii) the report referred to in Articles 311 – 312(1) of the CCC, will
not be prepared.


As a result of the merger, acting in conformity with Article 494 § 1 of
the CCC, the Issuer will assume all the rights and obligations of the
Acquired Companies; in particular the Issuer will assume all the assets
and liabilities of the Acquired Companies.


The Issuer hereby presents the plan of merger of the Acquiring Company
with the Acquired Companies as agreed and executed by the Management
Boards of the merging companies on 20 August 2019. The plan is attached
as appendix to this report. However, due to the fact that the Acquiring
Company has the status of a public company that publishes and makes
available half-yearly financial statements to its shareholders, the
merger plan is not accompanied by a statement containing information
about the book value of the Acquiring Company, in conformity with
Article 499 § 4 of the CCC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-20 Adam Radzki Członek Zarządu Adam Radzki
2019-08-20 Emilia Rogalewicz Członek Zarządu Emilia Rogalewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Załóż Twisto i zdobądź bonus 20 zł na pierwsze zakupy! Kup teraz, zapłać później!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki