REKLAMA

BALTIC BRIDGE: wyniki finansowe

2023-05-12 17:53
publikacja
2023-05-12 17:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Baltic_Bridge_raport_kwartalny_IQ2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 305 0 65 0
II. Koszty działalności operacyjnej (31) (37) (7) (8)
III. Zysk (strata) na sprzedaży 274 (37) 58 (8)
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 274 19 58 4
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 284 12 60 3
VI. Zysk (strata) netto 284 12 60 3
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0 0 0 0
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
X. 31.03.2023 r. 31.12.2022 r. 31.03.2023 r. 31.12.2022 r.
XI. Aktywa trwałe 53 36 11 8
XII. Aktywa obrotowe 537 165 115 35
XIII. Pożyczki udzielone długoterminowe 0 0 0 0
XIV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe 0 0 0 0
XV. Należności długoterminowe 0 0 0 0
XVI. Należności krótkoterminowe 446 70 95 15
XVII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35 35 7 7
XVIII. Kapitał własny (3 821) (4 105) (817) (875)
XIX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 4 411 4 306 943 918
XXI. Rezerwy długoterminowe 0 0 0 0
XXII. Rezerwy krótkoterminowe 750 750 160 160
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) (0,17) (0,19) (0,04) (0,04)
XXIV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,01 (0,01) 0,00 (0,00)
XXV. Liczba akcji na dzień bilansowy 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764
XXVI. Średnia ważona liczba akcji 21 912 764 21 912 764 21 912 764 21 912 764


Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone
na EURO według następujących zasad:


▪ poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 marca 2023 r. przez Narodowy Bank Polski (4,6755
zł / EURO),


▪ poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego (4,7005 zł / EURO),


▪ poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2022 r. przez Narodowy Bank Polski
(4,6899 zł / EURO),


▪ poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
okresu sprawozdawczego (4,6472 zł / EURO) w okresie pierwszego kwartału
2022 roku


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Baltic_Bridge_raport kwartalny_IQ2023.pdfBaltic_Bridge_raport kwartalny_IQ2023.pdf Baltic bridge raport 1Q2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-12 Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki