REKLAMA

ATREM S.A.: wyniki finansowe

2021-05-14 18:59
publikacja
2021-05-14 18:59
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skrocone_srodroczne_sprawozdanie_finansowe_ATREM_S.A._za_okres_3_miesiecy_zakonczony_dnia_31.03.2021_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_ATREM_S.A._za_okres_3_miesiecy_zakonczony_dnia_31_marca_2021_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 16 732 17 089 3 651 3 981
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (907) (1 007) (198) (231)
III. Zysk (strata) brutto (1 274) (1 310) (278) (300)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (1 675) (1 685) (365) (386)
V. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 41 0 9
VI. Zysk (strata) netto (1 675) (1 644) (365) (377)
VII. Zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej (0,18) (0,18) (0,04) (0,04)
VIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności kontynuowanej (0,18) (0,18) (0,04) (0,04)
IX. Zysk (strata) na jedną akcję z działalności zaniechanej 0,00 0,00 0,00 0,00
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności zaniechanej 0,00 0,00 0,00 0,00
XI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 130 4 009 1 338 919
XII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 259) (1 003) (711) (230)
XIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 803) (4 072) (612) (934)
XIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 68 (1 066) 15 (244)
XV. Aktywa 87 107 80 514 18 691 17 447
XVI. Zobowiązania długoterminowe 5 873 2 031 1 260 440
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 50 921 46 495 10 927 10 075
XVIII. Kapitał własny 30 313 31 988 6 505 6 932
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31.03.2021 roku.pdfSkrócone śródroczne sprawozdanie finansowe ATREM S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31.03.2021 roku.pdf Sprawozdanie finansowe Atrem S.A. za I kwartał 2021 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności ATREM S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności ATREM S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku.pdf Sprawozdanie zarządu z działalności Atrem S.A. w I kwartale 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-14 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
2021-05-14 Przemysław Szmyt Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki