REKLAMA

ATREM S.A.: Złożenie przeciwko Spółce pozwu o zapłatę kary umownej

2021-07-13 18:58
publikacja
2021-07-13 18:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-13
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Złożenie przeciwko Spółce pozwu o zapłatę kary umownej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
ATREM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej zwana także "Spółką") informuje, że w dniu 13.07.2021 r., Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zapłatę z dnia 15.05.2020 r., skierowany przez spółkę Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Zamawiający), w którym Zamawiający domaga się od Techmadex S.A., GP Energia Sp. z o.o. oraz Spółki, zapłaty solidarnie kwoty 7.120.430,00 zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100), tytułem kary umownej naliczonej w związku z realizacją przez konsorcjum w składzie Techmadex S.A., GP Energia S.A. i ATREM S.A. zamówienia pn. Budowa Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce, w ramach realizacji Projektu pn: „Opracowanie i wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto-zamkniętym” (zwanej dalej Umową), na podstawie noty obciążeniowej o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2016, z dnia 04.07.2016 r. Zarząd Spółki uznaje roszczenie Zamawiającego za bezzasadne w całości. Aktualnie bowiem, w zakresie Umowy w związku z powyższą karą umowną, toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie postępowanie z powództwa Techmadex S.A., GP Energia S.A. i ATREM S.A. przeciwko spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, o zapłatę kwoty łącznie 12.140.070,20 zł., tytułem należności wynikających z realizacji Umowy. Aktualnie w trakcie postępowania wydana została opinia biegłego sądowego - pozytywna w ocenie Zarządu Spółki.

Ponadto z powództwa ATREM S.A. i Techmadex S.A. toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie przeciwko Zamawiającemu sprawa o zapłatę kwoty łącznie 2.647.000 PLN, tytułem zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia uzyskanego kosztem w/w Spółek przez Zamawiającego bez podstawy prawnej, na skutek dokonania wypłaty wskazanej powyżej kwoty przez spółkę InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group na rzecz Zamawiającego, z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2017.

Pomimo stanowiska Spółki odnośnie braku podstaw roszczenia Zamawiającego, Zarząd Spółki z daleko idącej ostrożności poinformował także w raporcie bieżącym nr 58/2019 z dnia 04.09.2019 r. o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość wykazywanej w księgach Spółki należności od Zamawiającego, w wysokości 1.058.800,00 zł z tytułu bezpodstawnie pobranej przez Zamawiającego gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 100% kwoty należności oraz o zawiązaniu rezerwy na kwotę 3.336.200,00 zł w związku z nałożoną przez Zamawiającego karą umowną w wysokości szacowanej straty ATREM S.A., w związku z jej udziałem w w/w Konsorcjum (pomniejszoną o kwotę przypadającą na Spółkę z pobranej przez Zamawiającego gwarancji).

Niniejsza informacja uznana została za informację poufną podlegającą publikacji na podstawie art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 Z Dnia 16 Kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/We Parlamentu Europejskiego i Rady I Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE I 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-13 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
2021-07-13 Przemysław Szmyt Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki