REKLAMA

ATMGRUPA: wyniki finansowe

2021-09-24 18:14
publikacja
2021-09-24 18:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021_H1_Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupa_ATM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2021_H1_Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_ATM_Grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2021_H1_Sprawozdanie__z_dzialalnosci_Grupa_ATM_Grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2021_H1_Srodroczny_raport_z_przegladu_Grupa_ATM.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2021_H1_Srodroczny_raport_z_przegladu_ATM_Grupa.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 111.387 85.800 24.496 19.319
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10.923 6.561 2.402 1.477
III. Zysk (strata) brutto 12.212 8.783 2.686 1.978
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 9.973 7.651 2.193 1.723
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 9.973 7.651 2.193 1.723
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego 9.861 7.236 2.169 1.629
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9.462 21.508 2.081 4.843
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4.591) (9.825) (1.010) (2.212)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (18.003) (349) (3.959) (79)
X. Przepływy pieniężne netto, razem (13.132) 11.334 (2.888) 2.552
XI. Aktywa razem 348.806 352.176 77.156 78.857
XII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 83.309 83.394 18.428 18.673
XIII. Zobowiązania długoterminowe 31.224 34.076 6.907 7.630
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 52.085 49.318 11.521 11.043
XV. Kapitał własny 265.497 268.782 58.728 60.184
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 265.162 268.083 58.654 60.028
XVII. Kapitał zakładowy 8.430 8.430 1.865 1.888
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,12 0,09 0,03 0,02
XX. Rozwodniona liczba akcji 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XXI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,12 0,09 0,03 0,02
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,15 3,18 0,70 0,71
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,15 3,18 0,70 0,71
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,15 0,08 0,03 0,02
XXV. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,5208 4,4660
XXVI. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,5472 4,4413
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
XXVII. Przychody ze sprzedaży 65.383 59.825 14.379 13.470
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12.263 5.210 2.697 1.173
XXIX. Zysk (strata) brutto 12.141 5.182 2.670 1.167
XXX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 11.063 3.957 2.433 891
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 11.063 3.957 2.433 891
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5.279 14.849 1.161 3.343
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4.251) (4.619) (935) (1.040)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13.184) (599) (2.899) (135)
XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem (12.156) 9.631 (2.673) 2.169
XXXVI. Aktywa razem 248.077 250.807 54.875 56.159
XXXVII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 34.236 35.384 7.573 7.923
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 14.813 15.398 3.277 3.448
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 19.423 19.986 4.296 4.475
XL. Kapitał własny 213.841 215.423 47.302 48.236
XLI. Kapitał zakładowy 8.430 8.430 1.865 1.888
XLII. Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XLIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,13 0,05 0,03 0,01
XLIV. Rozwodniona liczba akcji 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XLV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,13 0,05 0,03 0,01
XLVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,54 2,56 0,56 0,57
XLVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,54 2,56 0,56 0,57
XLVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,15 0,08 0,03 0,02
XLIX. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,5208 4,4660
L. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,5472 4,4413


Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz
danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.


Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z
przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących
średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym
okresie sprawozdawczym.


Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz od XXXVI do XLI - dane na koniec
pierwszego połrocza roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku
obrotowego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2021 H1 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa ATM.pdf2021 H1 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa ATM.pdf Finansowe sprawozdanie skonsolidowane
2021 H1 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ATM Grupa.pdf2021 H1 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ATM Grupa.pdf Finansowe sprawozdanie jednostkowe
2021 H1 Sprawozdanie z działalności Grupa ATM Grupa.pdf2021 H1 Sprawozdanie z działalności Grupa ATM Grupa.pdf Sprawozdanie z działalności
2021 H1 Sródroczny raport z przeglądu Grupa ATM.pdf2021 H1 Sródroczny raport z przeglądu Grupa ATM.pdf Raport audytora - sprawozdanie skonsolidowane
2021 H1 Sródroczny raport z przeglądu ATM Grupa.pdf2021 H1 Sródroczny raport z przeglądu ATM Grupa.pdf Raport audytora - sprawozdanie jednostkowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-24 Paweł Tobiasz Członek Zarządu
2021-09-24 Emil Dłużewski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki