REKLAMA

ATLAS ESTATES LTD: Zmiana stanu posiadania akcji Spółki

2019-02-20 15:51
publikacja
2019-02-20 15:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Biezacy_nr_2_2019_pl.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_report_no_2_2019_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-20
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Raport Bieżący nr 2/2019 z dnia 20 lutego 2019

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym
otrzymała zawiadomienie od Fragiolig Holdings Limited z siedzibą na Cyprze, pod adresem Esperidon
5 (4 piętro), Strovolos, 2001, Nikozja („FHL’) o przekroczeniu progu 90% kapitału zakładowego
Spółki i ogólnej liczby głosów w Spółce, o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), działając w imieniu i na rzecz
FHL (FHL działającą również w imieniu i na rzecz Atlas International Holdings Limited („AIHL”),
jako stron działających w porozumieniu i będących stronami porozumienia w rozumieniu art. 87 ust.
1 pkt 5 Ustawy o Ofercie), niniejszym informujemy, że w wyniku zawarcia w dniu 19 lutego 2019 r.
na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
opisanej poniżej transakcji dotyczącej nabycia akcji Spółki, FHL i AIHL posiadają łącznie
42.252.568 akcji Spółki reprezentujących 90,18% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających
do wykonywania 42.252.568 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które stanowią
90,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, przy czym:
(i) FHL jest beneficjentem rzeczywistym (ang. beneficial owner) (poprzez Euroclear Nominees
Limited <EOCO1>) oraz posiada bezpośrednio łącznie 35.791.145 akcji Spółki
reprezentujących 76,39% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania
35.791.145 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które stanowią 76,39%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki; oraz
(i) AIHL posiada bezpośrednio 6.461.423 akcji Spółki reprezentujących 13,79% kapitału
zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 6.461.423 głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które stanowią 13,79% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Struktura posiadania akcji Spółki przez FHL zmieniła się w wyniku transakcji nabycia akcji na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
przeprowadzonej przez FHL w dniu 19 lutego 2019 r., która, wraz ze wszystkimi transakcjami
nabycia akcji zawartymi przez FHL na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. od 10 stycznia 2019 r. do 19 lutego 2019 r. doprowadziła
do przekroczenia przez FHL progu 90% kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów
na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki (łącznie z akcjami posiadanymi przez AIHL)
(„Transakcja”).

Przed przeprowadzeniem Transakcji FHL i AIHL posiadały łącznie 41.852.568 akcji Spółki
reprezentujących 89,33% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania
41.852.568 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które stanowiły 89,33% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, przy czym:
(i) FHL był beneficjentem rzeczywistym (ang. beneficial owner) (poprzez Euroclear Nominees
Limited <EOCO1>) oraz posiadał bezpośrednio, łącznie 35.391.145 akcji Spółki
reprezentujących 75,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania
35.391.145 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które stanowiły 75,54%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki; oraz
(i) AIHL posiadała bezpośrednio 6.461.423 akcji Spółki reprezentujących 13,79% kapitału
zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 6.461.423 głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które stanowiły 13,79% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Podmioty zależne FHL i AIHL nie posiadają akcji Spółki.
FHL, AIHL ani ich podmioty zależne nie zawarły umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.
(c) Ustawy o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania
prawa głosu.
FHL, AIHL ani ich podmioty zależne nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa
w art. 69b Ustawy o Ofercie.
Ron Izaki, rezydent Izraela, jest ostatecznym podmiotem dominującym FHL i AIHL oraz
w rezultacie – Spółki.
AIHL jest kontrolowana przez IGMG Ltd, która jest kontrolowana przez Coralcliff Ltd (która
również kontroluje FHL). Coralcliff Ltd jest kontrolowana przez RIZ Europe (Luxembourg) S.a.r.l.,
która jest kontrolowana przez RIGRE GmbH.
RIGRE GmbH jest kontrolowana przez RIG Investments GmbH & Co KG. RIG Investments GmbH
& Co KG jest kontrolowana przez Rig Investments S.a.r.l., która jest kontrolowana przez Rona
Izakiego. Komplementariuszem RIG Investments GmbH & Co KG jest RIG Investments GmbH,
która jest kontrolowana przez RIG International Ltd. RIG International Ltd jest bezpośrednio
kontrolowana przez Rona Izakiego.”

Podstawa prawna: Art. 70 w związku z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.512 ze zmianami).
Załączniki
Plik Opis
Raport Bieżący nr 2_2019 pl.pdfRaport Bieżący nr 2_2019 pl.pdf Raport bieżący nr 2/2019 Zmiana stanu posiadania akcji Spółki
Current report no 2_2019 ENG.pdfCurrent report no 2_2019 ENG.pdf Current report no. 2/2019 Change of a threshold of shareholding in the Company’s share capital

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current
report no. 2/2019 dated 20 February 2019


Change
of a threshold of shareholding in the Company’s share capital


The
Board of Directors of Atlas Estates Limited (the “Company”) informs that
today it received notification from Fragiolig Holdings Limited having
its registered office in Cyprus, under address Esperidon 5 (4th floor),
Strovolos, 2001, Nicosia 
(“FHL”)
on exceeding the threshold of 90%
of shares capital in the Company and total votes in the Company, having the
following conten
“Pursuant
to Article 69(1)(1) in connection with Article 87(1)(5) of the
Polish Act dated 29 July 2005 on Public Offering, the Conditions
Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised
Trading, and on Public Companies (the “Act”),
acting for and on behalf of FHL (FHL acting also for and on behalf
of Atlas International Holdings Limited (“AIHL”),
as parties acting in concert and being parties to an understanding
within the meaning of Article 87(1)(5) of the Act), we
hereby inform that, as a result of the execution on19 February
2019 on the main market operated by the Warsaw Stock
Exchange of the below-described transaction involving the
acquisition of shares in the Company, FHL and AIHL jointly hold
a total of 42,252,568
shares in the Company representing 90.18%
of the Company’s share capital and authorising the holders thereof
to exercise 42,252,568
votes at the general meeting of the Company, which
corresponds to 90.18%
of the overall number of votes at the general meeting of the
shareholders of the Company, where:


(i)    
FHL
is the beneficial owner of (through Euroclear Nominees Limited
<EOCO1>) and holds directly, jointly 35,791,145 shares
in the Company representing 76.39%
of the Company’s share capital and authorising the holder thereof
to exercise 35,791,145
 votes
at the general meeting of the Company, which corresponds to 76.39%
of the overall number of votes at the general meeting of the
shareholders of the Company; and


(ii) 
AIHL
holds directly 6,461,423 shares in the Company
representing 13.79%
of the Company’s share capital and authorising the holder thereof
to exercise 6,461,423
votes at the general meeting of the Company, which
corresponds to 13.79%
of the overall number of votes at the general meeting of the
shareholders of the Company.


The
number of shares in the Company held by FHL has changed
as a result of a share acquisition transaction on the regulated
market operated by the Warsaw Stock Exchange executed by FHL on 19
February 2019, which, together with all share acquisition
transactions executed by FHL on the regulated market operated
by the Warsaw Stock Exchange from 10 January 2019 to 19 February
2019, has resulted in FHL exceeding the 90% threshold of the share
capital of the Company and the total number of votes at the
general meeting of the shareholders of the Company (jointly with
the shares held by AIHL) (the “Transaction”).


Prior
to the execution of the Transaction, FHL and AIHL jointly held
a total of 41,852,568 shares
in the Company representing 89.33%
of the Company’s share capital and authorising the holder thereof
to exercise 41,852,568
votes at the general meeting of the Company, which
corresponds to 89.33%
of the overall number of votes at the general meeting of the
shareholders of the Company, where:


(i)    
FHL
was the beneficial owner of (through Euroclear Nominees Limited
<EOCO1>) and held directly, jointly 35,391,145 shares
in the Company representing 75.54%
of the Company’s share capital and authorising the holder thereof
to exercise
35,391,145 votes
at the general meeting of the Company, which corresponds to 75.54%
of the overall number of votes at the general meeting of the
shareholders of the Company; and


(ii) 
AIHL
held directly 6,461,423 shares
in the Company representing 13.79%
of the Company’s share capital and authorising the holder thereof
to exercise 6,461,423
votes at the general meeting of the Company, which
corresponds to 13.79%
of the overall number of votes at the general meeting of the
shareholders of the Company.


None
of the subsidiaries of FHL and AIHL hold any shares in the Company.


Neither
FHL nor AIHL nor any of the subsidiaries thereof have concluded
an agreement referred to in Article 87(1)(3)(c) of the Act, i.e.
an agreement regarding the transfer of the right to exercise
voting rights.


Neither
FHL nor AIHL nor any of the subsidiaries thereof hold any
financial instruments referred to in Article 69b of the Act.


Ron
Izaki, a resident of Israel, is the ultimate dominant entity
of both FHL and AIHL and, consequently, of the Company.


AIHL
is controlled by IGMG Ltd, which is controlled by Coralcliff Ltd
(which also controls FHL). Coralcliff Ltd is controlled by RIZ
Europe (Luxembourg) S.a.r.l., which is controlled by RIGRE GmbH.


RIGRE
GmbH is controlled by RIG Investments GmbH & Co KG. RIG
Investments GmbH & Co KG is controlled by Rig Investments
S.a.r.l., which is controlled by Ron Izaki. The general partner
in RIG Investments GmbH & Co KG is RIG Investments GmbH, which
is controlled by RIG International Ltd. RIG International Ltd
is directly controlled by Ron Izaki.”


Legal
basis: Art. 70 with connection to art. 69 of the Act of 29 July
2005 on the Public Offering, Condition Governing the introduction
of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies
(unified text Journal of Laws 2018item
512
 with
further amendments).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-20 Andrew Fox Director
2019-02-20 Mark Chasey Director
2019-02-20 Andrew Fox Director
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki