1,4200 zł
-5,33% -0,0800 zł
Atlas Estates LTD (ATL)

Raport bieżący nr 8/2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 6 sierpnia 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Biezacy_nr_8_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_2019_08_06_(PL).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Current_Report_no_8_Result_of_AGM_2019_08_06_(ENG).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-06
Skrócona nazwa emitenta
ATLAS ESTATES LTD
Temat
Raport bieżący nr 8/2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 6 sierpnia 2019 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku
Atlas Estates Limited

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 6 sierpnia 2019 r.

Rada Dyrektorów Atlas Estates Limited („Spółka”) niniejszym informuje, że na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ”), które odbyło się 6 sierpnia 2019 r. wszystkie uchwały
które zostały opublikowane w zawiadomieniu o zwołaniu ZWZ z dnia 3 lipca 2019 r. zostały
podjęte jednomyślnie. Żadnych sprzeciwów do protokołu nie zgłoszono.
Na ZWZ podjęto, zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu ZWZ z dnia 3 lipca 2019 roku,
uchwały o następującej treści:

UCHWALONO jednomyślnie zatwierdzenie Raportu Dyrektorów oraz Sprawozdania
Finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2018 roku. Głosowanie nad
powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:
Za: 41.430.570 akcji, stanowiące 88,43 % kapitału zakładowego Spółki
Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki
Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

UCHWALONO ponowne powołanie Pana Marka Chasey jako Dyrektora Spółki. Uchwała
została podjęta jednomyślnie. Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się
następująco:
Za: 41.422.570 akcji, stanowiące 88,41 % kapitału zakładowego Spółki
Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki
Wstrzymało się: 8.000 akcji, stanowiące 0,02 % kapitału zakładowego Spółki

UCHWALONO jednomyślnie ponowne powołanie BDO LLP na stanowisko biegłego rewidenta
Spółki od momentu zakończenia ZWZ do czasu odbycia kolejnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki, na którym zostaną przedstawione Spółce sprawozdania oraz
upoważnienie BDO LLP do dokonania przeglądu śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 do 30
czerwca 2019 i dokonanie audytu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2019.
Głosowanie nad powyższą uchwałą przedstawiało się następująco:
Za: 41.430.570 akcji, stanowiące 88,43 % kapitału zakładowego Spółki
Przeciw: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki
Wstrzymało się: 0 akcji, stanowiące 0% kapitału zakładowego Spółki

Żadnych innych uchwał nie podjęto
Treść zawiadomienia o zwołaniu ZWZ jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod
adresem: www.atlasestates.com

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Atlas Management Company Limited
Ziv Zviel
Tel: +48 (0) 22 208 07 00

Maitland Administration (Guernsey) Limited
Elaine Smeja
Aimee Gontier
Tel: +44 (0) 1481 749360

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757.) oraz art. 17
ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia 16
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku)
oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
Plik Opis
Raport Bieżący nr 8_Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2019 08 06 (PL).pdfRaport Bieżący nr 8_Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2019 08 06 (PL).pdf Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Current Report no 8 Result of AGM 2019 08 06 (ENG).pdfCurrent Report no 8 Result of AGM 2019 08 06 (ENG).pdf Current report no. 8/2019 dated 6.08.2019 Result of Annual General Meeting

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 8/2019 dated 6.08.2019


Atlas Estates Limited


Result of Annual General Meeting held on 6 August 2019


The Board of Directors of Atlas Estates Limited (the “Company”)
announces that at its Annual


General Meeting (the “AGM”) held on 6 August 2019 all the resolutions as
set out in the notice of


AGM dated 3 July 2019 were unanimously passed. No objections were made.


AGM has passed, in accordance to the notice of AGM dated 3 July 2019,
the following resolutions:


IT WAS RESOLVED that the Report of the Directors and the audited
Financial Statements of the


Company for the year ended 31 December 2018 are unanimously approved.
The voting in respect


of this resolution was as follows:


For: 41,430,570 shares, this being 88.43 % of the issued share capital
of the Company


Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the
Company


Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the
Company


IT WAS RESOLVED that the re-election of Mr Mark Chasey as a Director of
the Company was


unanimously approved. The voting in respect of this resolution was as
follows:


For: 41,422,570 shares, this being 88.41 % of the issued share capital
of the Company


Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the
Company


Withheld: 8,000 shares, this being 0.02 % of the issued share capital of
the Company


In was noted that BDO LLP were re-appointed as auditors of the Company,
to hold office from


the conclusion of the AGM until the conclusion of the next meeting at
which the annual audited


accounts are presented to the Company, and that BDO LLP are to review
the interim condensed


consolidated financial statements of the Company for the period from 1
January 2019 to 30 June


2019 and to audit the consolidated and financial statements of the
Company for the year ended


31 December 2019 and the non-consolidated financial statements of the
Company for the year


ended 31 December 2019.


IT WAS RESOLVED that the resolutions in respect of BDO LLP were
unanimously approved. The


voting in respect of these resolutions was as follows:


For: 41,430,570 shares, this being 88.43 % of the issued share capital
of the Company


Against: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the
Company


Withheld: 0 shares, this being 0% of the issued share capital of the
Company


It was noted that consideration was to be given for the Directors to fix
the level of the Auditor’s


remuneration.


No other resolutions were passed.


Copies of the full text of the notice of AGM may be obtained from the
Company's web site:


www.atlasestates.com.


Further information, please contact:


Atlas Management Company Limited


Ziv Zviel


Tel: + 48 (0) 22 208 07 00


Maitland Administration (Guernsey) Limited


Elaine Smeja


Aimee Gontier


Tel: +44 (0) 1481 749360


Legal basis: § 19 item 1 of the Regulation of the Minister of Finance in
Poland, dated 29 March


2018 on current and interim reports published by issuers of securities
and conditions for


recognition as equivalent of information whose disclosure is required
under the law of non –


member states (Polish Journal of Laws of 2018, Item 757) and Article 17
of the Regulation (EU)


No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April
2014 on market abuse


(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of


the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-06 Mark Chasey Director
2019-08-06 Guy Indig Director
2019-08-06 Andrew Fox Director
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.