REKLAMA

ATLANTAPL: wyniki finansowe

2021-11-29 18:05
publikacja
2021-11-29 18:05
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_I_kw_2021_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów 80 423 69 946 17 555 15 741
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 796 3 291 610 741
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 030 2 471 661 556
IV. Zysk (strata) netto 2 363 1 994 516 449
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 441 21 144 -315 4 758
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -635 -1 470 -139 -331
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 341 -15 246 511 -3 431
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 265 4 428 58 996
IX. Aktywa razem 196 001 173 491 42 306 38 376
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 113 252 93 105 24 445 20 595
XI. Zobowiązania długoterminowe 5 938 6 253 1 282 1 383
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 107 314 86 852 23 163 19 212
XIII. Kapitał własny 82 749 80 386 17 861 17 781
XIV. Kapitał podstawowy 6 092 6 092 1 315 1 348
XV. Liczba akcji 6 091 904 6 091 904 6 091 904 6 091 904
XVI. Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,39 0,33 0,08 0,07
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,58 13,2 2,93 2,92
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
sprawozdanie_I_kw_2021_2022.pdfsprawozdanie_I_kw_2021_2022.pdf sprawozdanie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki