REKLAMA

ASSECO POLAND: wyniki finansowe

2021-05-26 17:09
publikacja
2021-05-26 17:09
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Q1'21_Raport_kwartalny_Grupa_Asseco_signed.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 3 339,1 2 920,4 730 321 664 286
II. Zysk z działalności operacyjnej 323,0 249,8 70 646 56 821
III. Zysk przed opodatkowaniem i udziałem w wynikach jednostek stowarzyszonych 298,1 229,8 65 200 52 271
IV. Zysk za okres sprawozdawczy 233,2 176,4 51 005 40 125
V. Zysk netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 102,4 81,7 22 397 18 584
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 81,8 330,0 17 891 75 063
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -75,9 -57,0 -16 601 -12 965
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -256,8 94,3 -56 167 21 450
IX. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2020) 2 716,9 2 896,0 582 988 627 546
X. Zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 1,23 0,98 0,27 0,22
XI. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 1,23 0,98 0,27 0,22


Pozycje dotyczące
skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego rachunku
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca. Kursy te wynosiły odpowiednio:


- w okresie od 1
stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku 1 EUR = 4,5721 PLN


- w okresie od 1
stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku 1 EUR = 4,3963 PLN

Stan środków
pieniężnych Grupy na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego oraz w
okresie poprzednim przeliczono według średnich kursów dziennych
ogłoszonych przez NBP. Kursy te wynosiły odpowiednio:


- kurs
obowiązujący w dniu 31 marca 2021 roku 1 EUR = 4,6603 PLN


- kurs
obowiązujący w dniu 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,6148 PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Q1'21_Raport_kwartalny_Grupa_Asseco_signed.pdfQ1'21_Raport_kwartalny_Grupa_Asseco_signed.pdf Q1'21 Raport kwartalny Grupy Asseco

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Adam Góral Prezes Zarządu
2021-05-26 Andrzej Dopierała Wiceprezes Zarządu
2021-05-26 Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu
2021-05-26 Marek Panek Wiceprezes Zarządu
2021-05-26 Paweł Piwowar Wiceprezes Zarządu
2021-05-26 Zbigniew Pomianek Wiceprezes Zarządu
2021-05-26 Karolina Rzońca-Bajorek Wiceprezes Zarządu
2021-05-26 Sławomir Szmytkowski Wiceprezes Zarządu
2021-05-26 Artur Wiza Wiceprezes Zarządu
2021-05-26 Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki