REKLAMA

ARMATURA KRAKÓW S.A.: wyniki finansowe

2013-11-13 07:16
publikacja
2013-11-13 07:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
  (KOREKTA RAPORTU)
2013_Q3_Skonsolidowany_raport_kwartalny.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 195 479 194 142 46 288 46 282
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 534 1 153 2 021 275
III. Zysk (strata) brutto 4 901 (2 749) 1 161 (655)
IV. Zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 4 086 2 716 968 647
V. Zysk (strata) netto 4 086 2 716 968 647
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 799) (9 000) (2 320) (2 146)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 589) (7 363) (613) (1 755)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 862 15 504 3 046 3 696
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 474 (859) 112 (205)
X. Liczba akcji (w szt.) 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,05 0,03 0,01 0,00
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,05 0,03 0,01 0,00
XIII. Dane w pozycjach XIV-XXIV prezentowane wg stanu na dzień: 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31
XIV. Aktywa trwałe 121 409 125 743 28 795 30 758
XV. Aktywa obrotowe 214 433 186 813 50 858 45 696
XVI. Aktywa, razem 335 842 312 556 79 653 76 453
XVII. Zobowiązania długoterminowe 2 697 2 802 640 685
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 122 774 103 469 29 119 25 309
XIX. Kapitał własny 210 371 206 285 49 895 50 459
XX. Kapitał zakładowy 81 000 81 000 19 211 19 813
XXI. Liczba akcji (w szt.) 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,60 2,55 0,62 0,62
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,60 2,55 0,62 0,62
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,20 0,00 0,05
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
XXV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 175 769 171 746 41 621 40 943
XXVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 159 4 664 1 458 1 112
XXVII. Zysk (strata) brutto 1 442 (3 510) 341 (837)
XXVIII. Zysk (strata) netto 1 515 (3 227) 359 (769)
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 481) (16 357) (351) (3 899)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 429) 202 (1 996) 48
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 029 15 870 2 375 3 783
XXXII. Przepływy pieniężne netto, razem 119 (285) 28 (68)
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 (0,04) 0,00 (0,01)
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 (0,04) 0,00 (0,01)
XXXVI. Dane w pozycjach XIV-XXIV prezentowane wg stanu na dzień: 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31
XXXVII. Aktywa trwałe 226 013 227 281 53 605 55 594
XXXVIII. Aktywa obrotowe 129 328 133 863 30 673 32 744
XXXIX. Aktywa, razem 355 341 361 144 84 278 88 338
XL. Zobowiązania długoterminowe 733 800 174 196
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 188 403 195 654 44 684 47 858
XLII. Kapitał własny 166 205 164 690 39 420 40 284
XLIII. Kapitał zakładowy 81 000 81 000 19 211 19 813
XLIV. Liczba akcji (w szt.) 81 000 000 81 000 000 81 000 000 81 000 000
XLV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,05 2,03 0,49 0,50
XLVI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,05 2,03 0,49 0,50
XLVII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,20 0,00 0,05


Wybrane dane finansowe w walucie EURO zostały przeliczone wg
następujacych zasad:- pozycje skrócoengo sprawozdania z
sytuacji finansowej - kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski
obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 30.09.2013 r.:
4,2163 (31.12.2012 r.: 4,0882; 30.09.2012 r.: 4,1138)- pozycje
skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skróconego
sprawozdania z przepływów pieniężnych - kurs stanowiący średnią
arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski
obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie sprawozdawczym
od 01.01.2013 do 30.09.2013 r.: 4,2231 (od 01.01.2012 do 30.09.2012 r.:
4,1948)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2013 Q3 Skonsolidowany raport kwartalny.pdf2013 Q3 Skonsolidowany raport kwartalny.pdf Skonsolidowany raport kwartalny

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-11-13 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2013-11-13 Piotr Witkowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki