ARCUS S.A.: wyniki finansowe

2019-05-30 18:54
publikacja
2019-05-30 18:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ARCUS_raport__skonsolidowany_IQ2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
I. Przychody ze sprzedaży produktów 35 471 30 265 8 253 7 247
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -98 -1 984 -23 -475
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -422 -2 535 -98 -607
IV. Zysk (strata) netto z konsolidacji -503 -2 127 -117 -509
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -243 -1 673 -57 -401
VI. EBITDA 749 -1 110 174 -266
VII. Całkowite dochody ogółem -503 -2 127 -117 -509
VIII. Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej -243 -1673 -57 -401
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 112 7 020 -259 1 681
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 348 -1989 -314 -476
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 096 -3168 255 -759
XII. Zmiana stanu środków pieniężnych -1 364 1863 -317 263
XIII. Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/ EUR na akcję) -0.03 -0.23 -0.01 -0.05
XIV. Aktywa razem 119 214 102 457 27 716 24 345
XV. Zobowiązania długoterminowe 20 552 21 744 4 778 5 167
XVI. Zobowiazania krótkoterminowe 55 267 35 723 12 849 8 525
XVII. Kapitał własny 43 395 44 836 10 089 10 654
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 36 664 41 943 8 524 9 966
XIX. Kapitał zakładowy 732 732 170 174
XX. Średnia ważona liczba akcji 7 320 000 7 320 000 7 320 000 7 320 000
XXI. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgow na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki 5.01 5.73 1.16 1.36
XXII. Dane Jednostkowe za okres 01.01 do 31.03.2019 za okres 01.01 do 31.03.2018 za okres 01.01 do 31.03.2019 za okres 01.01 do 31.03.2018
XXIII. Przychody ze sprzedaży 31 986 25 042 7 442 5 996
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 708 -750 165 -180
XXV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 438 -1 132 102 -271
XXVI. Zysk (strata) netto 353 -915 82 -219
XXVII. EBITDA 1 192 -265 277 -64
XXVIII. Całkowite dochody ogółem 353 -915 82 -219
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 542 1 884 -359 451
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -869 -1287 -202 -308
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 595 -480 371 -115
XXXII. Zmiana stanu środków pieniężnych -816 117 -190 28
XXXIII. Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcje 0.05 -0.13 0.01 -0.03
XXXIV. Aktywa razem 123 497 115 871 28 712 27 532
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 20 364 20 750 4 734 4 930
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 51 896 28 455 12 065 6 761
XXXVII. Kapitał własny 51 237 66 666 11 912 15 841
XXXVIII. Kapitał zakładowy 732 732 170 174
XXXIX. Średnia ważona liczba akcji 7 320 000 7 320 000 7 320 000 7 320 000
XL. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 7.00 9.11 1.63 2.16
na jedna akcję
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ARCUS raport skonsolidowany IQ2019.pdfARCUS raport skonsolidowany IQ2019.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Michał Czeredys Prezes Zarządu
2019-05-30 Rafał Czeredys Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki