REKLAMA

ARCHICOM S.A.: wyniki finansowe

2021-11-23 06:26
publikacja
2021-11-23 06:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_Grupy_Kapitalowej_Archicom_SA_za_III_kwartaly_2021-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 279 047 396 607 61 215 89 286
II. Zysk na działalności operacyjnej 51 580 134 414 11 315 30 260
III. Zysk/Strata brutto 51 604 126 224 11 320 28 416
IV. Zysk/Strata netto akcjonariuszy podmiotu dominującego 32 639 92 240 7 160 20 765
V. Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych 534 2 610 117 588
VI. Aktywa ogółem 1 471 102 1 460 027 317 534 316 379
VII. Aktywa trwałe 264 776 216 986 57 151 47 020
VIII. Aktywa obrotowe 1 206 326 1 231 587 260 382 266 878
IX. Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 11 454 0 2 482
X. Zobowiązania ogółem 887 368 846 160 191 536 183 358
XI. Zobowiązania długoterminowe 143 848 383 820 31 049 83 172
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 743 520 460 121 160 487 99 706
XIII. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 0 2 219 0 481
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 583 734 581 386 125 998 125 983
XV. Kapitał udziałowców mniejszościowych 0 32 481 0 7 038
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVI. Przychody ze sprzedaży 21 971 17 692 4 820 3 983
XVII. Zysk na działalności operacyjnej 7 2 866 2 645
XVIII. Zysk brutto 76 479 39 627 16 777 8 921
XIX. Zysk netto 66 643 35 664 14 620 8 029
XX. Aktywa ogółem 934 569 1 001 592 201 724 217 039
XXI. Aktywa obrotowe 97 968 43 970 21 146 9 528
XXII. Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 0 0
XXIII. Zobowiązania ogółem 355 596 458 970 76 755 99 456
XXIV. Zobowiązania długoterminowe 193 375 442 883 41 740 95 970
XXV. Zobowiązania krótkoterminowe 162 221 16 087 35 015 3 486
XXVI. Kapitał własny 578 973 542 622 124 970 117 583
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za III kwartały 2021-sig-sig.pdfSkonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za III kwartały 2021-sig-sig.pdf Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Archicom SA za III kwartały 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-23 Waldemar Olbryk Prezes Zarządu
2021-11-23 Agata Skowrońska-Domańska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki