REKLAMA
WAŻNE

APS ENERGIA S.A.: wyniki finansowe

2020-08-31 17:23
publikacja
2020-08-31 17:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_Grupa_APS_Energia_HY_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_HY_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_APS_Energia_30.06.2020_SSF_MSR.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_APS_Energia_30.06.2020_JSF_MSR.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy APS Energia
I. Przychody ze sprzedaży 30 101 48 821 6 778 11 385
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 143 -3 657 -1 608 - 853
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -7 802 -4 041 -1 757 - 942
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -7 853 -3 900 -1 768 - 910
V. Zysk (strata) netto -7 853 -3 900 -1 768 - 910
VI. Zysk (strata) netto podmiotu dominującego -7 853 -3 900 -1 768 - 910
VII. Suma dochodów całkowitych -8 904 -3 525 -2 005 - 822
VIII. Suma dochodów całkowitych przypadająca na podmiot dominujący -8 904 -3 525 -2 005 - 822
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -922 -36 -208 - 8
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 528 293 -1 020 68
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 250 -1 976 507 - 461
XII. Przepływy pieniężne netto razem -3 200 -1 719 -721 - 401
XIII. Liczba akcji (w szt.) 28 185 494 28 185 494 28 185 494 28 185 494
XIV. Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,28 -0,14 -0,06 -0,03
XV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) -0,28 -0,14 -0,06 -0,03
XVI. 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019
XVII. Aktywa trwałe 46 693 42 900 10 455 10 074
XVIII. Aktywa obrotowe 54 479 66 832 12 199 15 694
XIX. Aktywa razem 101 172 109 732 22 654 25 768
XX. Zobowiązania długoterminowe 28 549 21 240 6 393 4 988
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 27 953 33 509 6 259 7 869
XXII. Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej 44 670 54 983 10 002 12 911
XXIII. Kapitały własne 44 670 54 983 10 002 12 911
Dane dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIV. Przychody ze sprzedaży 15 565 24 565 3 505 5 729
XXV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 167 -2 648 -713 -618
XXVI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 285 -2 683 289 -626
XXVII. Zysk (strata) netto 1 106 -2 489 249 -580
XXVIII. Suma dochodów całkowitych 1 106 -2 489 249 -580
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 862 -3 189 194 -744
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 103 4 237 23 988
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 733 -2 035 -390 -475
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem -768 -987 -173 -230
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 28 185 494 28 185 494 28 185 494 28 185 494
XXXIV. Podstawowy zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,04 -0,09 0,01 -0,02
XXXV. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,04 -0,09 0,01 -0,02
XXXVI. 30.06.2020 30.06.2019 30.06.2020 30.06.2019
XXXVII. Aktywa trwałe 36 417 36 512 8 154 8 574
XXXVIII. Aktywa obrotowe 34 457 34 714 7 715 8 152
XXXIX. Aktywa razem 70 874 71 226 15 870 16 726
XL. Zobowiązania długoterminowe 21 082 18 634 4 721 4 376
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 11 453 13 950 2 564 3 276
XLII. Kapitały własne 38 339 38 642 8 585 9 074


Pozycje sprawozdania z zysków i strat i innych calkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przeplywów pienieznych zostaly przeliczone wedlug kursu
EUR/PLN, stanowiacego srednia arytmetyczna srednich kursów ustalonych
przez Narodowy Bank Polski (NBP) na ostatni dzien kazdego miesiaca
danego okresu obrotowego.


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostaly przeliczone wedlug
sredniego kursu EUR/PLN obowiazujacego na koniec danego okresu
obrotowego, ustalonego przez NBP.


Sredni kurs w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku wyniósl
4,4413 EUR/PLN, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku wyniósl
4,2880 EUR/PLN.


Kurs na dzien 30 czerwca 2020 roku wyniósl 4,4660 EUR/PLN oraz na dzien
31 grudnia 2019 roku wyniósl 4,2585 EUR/PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SF Grupa APS Energia HY 2020.pdfSF Grupa APS Energia HY 2020.pdf Raport półroczny Grupy APS Energia
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci HY 2020.pdfSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci HY 2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności
Raport z przeglądu APS Energia 30.06.2020 SSF MSR.pdfRaport z przeglądu APS Energia 30.06.2020 SSF MSR.pdf Raport z przeglądu sprawozdania Grupy APS Energia
Raport z przeglądu APS Energia 30.06.2020 JSF MSR.pdfRaport z przeglądu APS Energia 30.06.2020 JSF MSR.pdf Raport z przeglądu sprawozdania APS Energia S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-31 Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
2020-08-31 Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki