REKLAMA

APN PROMISE: Zakończenie subskrypcji akcji serii M APN Promise S.A.

2022-07-08 14:22
publikacja
2022-07-08 14:22
Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu bieżące ESPI nr 3/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku informuje, o dojściu do skutku emisji akcji serii M, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego walnego Zgromadzenia Spółki nr 16/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii M, wyłączenia prawa poboru Akcji Serii M oraz zmiany Statutu Spółki.
Emisja została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej, nastąpiła w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata Członka Zarządu Pana Pawła Kołakowskiego.

1.Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:
Data rozpoczęcia subskrypcji: 29 czerwca 2022 roku
Data zakończenia subskrypcji: 08 lipca 2022 roku

2.Data przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie Akcji Serii M nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych. Umowa objęcia Akcji Serii M w ramach subskrypcji prywatnej zawarta została w dniu 8 lipca 2022 roku.

3.Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja otwarta akcji Serii M obejmowała 1.156.000 Akcji na okaziciela Serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł jedna akcja.

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.

5.Liczba instrumentów finansowych, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Akcje Serii M zostały objęte w wyniku subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1 156 000Akcji Serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

6.Cena po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje na okaziciela Serii M były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,80 zł za jedną akcję.

6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: gotówka/przelew
Akcje na okaziciela Serii M zostały w całości opłacone przelewem.

7.Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:
Nie dotyczy, emisja Akcji Serii M była subskrypcją prywatną na którą nie dokonywano zapisów.

8.Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Umowa objęcia Akcji Serii M została zawarta z 1 osobą fizyczną.

9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję:
W ofercie akcji Serii M nie uczestniczyli subemitenci.

10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty:
Według szacunku Emitenta, łączne koszty emisji akcji serii I wyniosły 0,00 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00 zł.
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł.
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł.
- koszty promocji oferty: 0,00 zł.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto firmowe z gwarancją 0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Konto firmowe z gwarancją 0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki