REKLAMA

APATOR: wyniki finansowe

2021-05-17 17:12
publikacja
2021-05-17 17:12
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_za_I_kwartal_2021_Grupa_Apator_fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Sprawozdanie skonsolidowane I kwartał 2021 I kwartał 2020 I kwartał 2021 I kwartał 2020
II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 224 498 224 536 49 102 51 074
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 56 414 20 384 12 339 4 637
IV. EBITDA 69 983 33 173 15 307 7 546
V. Zysk (strata) brutto 54 031 24 175 11 818 5 499
VI. Zysk (strata) netto 41 354 17 337 9 045 3 944
VII. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy 40 382 16 886 8 832 3 841
VIII. Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli 972 451 213 103
IX. Średnia ważona ilość akcji 29 187 007 29 210 974 29 187 007 29 210 974
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję] 1,38 0,58 0,30 0,13
XI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 945 36 353 1 061 7 986
XII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 84 (7 631) 18 (1 676)
XIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 5 955 (17 507) 1 278 (3 846)
XIV. Przepływy pieniężne razem 10 984 11 215 2 357 2 464
XV. Sprawozdanie skonsolidowane 31.03.2021 2020 rok 31.03.2021 2020 rok
XVI. Aktywa razem 952 018 874 949 204 283 189 597
XVII. Aktywa trwałe 503 177 496 611 107 971 107 613
XVIII. Aktywa obrotowe 448 841 378 338 96 312 81 984
XIX. Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli 560 891 517 241 120 355 112 083
XX. Udziały niesprawujące kontroli 8 457 7 485 1 815 1 622
XXI. Kapitał akcyjny 3 281 3 281 704 711
XXII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 49 016 46 553 10 518 10 088
XXIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 342 111 311 155 73 410 67 425
XXIV. Średnia ważona ilość akcji 29 187 007 29 204 907 29 187 007 29 204 907
XXV. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję] 19,22 17,71 4,12 3,84
XXVI. Sprawozdanie jednostkowe I kwartał 2021 I kwartał 2020 I kwartał 2021 I kwartał 2020
XXVII. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 69 595 67 475 15 222 15 348
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 864 9 047 1 064 2 058
XXIX. EBITDA 9 371 13 468 2 050 3 064
XXX. Zysk (strata) brutto 3 613 9 430 790 2 145
XXXI. Zysk (strata) netto 1 559 7 433 341 1 691
XXXII. Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy 1 559 7 433 341 1 691
XXXIII. Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niesprawującym kontroli - - - -
XXXIV. Średnia ważona ilość akcji 32 787 007 32 810 974 32 787 007 32 810 974
XXXV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję] 0,05 0,23 0,01 0,05
XXXVI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (10 623) 13 090 (2 279) 2 875
XXXVII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (5 870) (25) (1 260) (5)
XXXVIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 16 628 (9 047) 3 568 (1 987)
XXXIX. Przepływy pieniężne razem 135 4 018 29 883
XL. Sprawozdanie jednostkowe 31.03.2021 2020 rok 31.03.2021 2020 rok
XLI. Aktywa razem 520 137 501 221 111 610 108 612
XLII. Aktywa trwałe 393 447 396 309 84 425 85 878
XLIII. Aktywa obrotowe 126 690 104 912 27 185 22 734
XLIV. Kapitał własny z udziałami niesprawującymi kontroli 371 138 369 404 79 638 80 048
XLV. Udziały niesprawujące kontroli - - - -
XLVI. Kapitał akcyjny 3 281 3 281 704 711
XLVII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 12 333 12 381 2 646 2 683
XLVIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 136 666 119 436 29 326 25 881
XLIX. Średnia ważona ilość akcji 32 787 007 32 804 907 32 787 007 32 804 907
L. Wartość księgowa netto na jedną akcję zwykłą [zł/ akcję] 11,32 11,26 2,43 2,44


Powyższe dane finansowe za okres 3 miesięcy 2021 i 2020 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:


- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów – według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku – 4,5721 EUR/PLN
oraz od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku – 4,3963 EUR/PLN;


- poszczególne pozycje sprawozdania z przepływów pieniężnych – według
średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31
marca 2021 roku - 4,6603, na dzień 31 marca 2020 roku - 4,5523;


- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według
średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31
marca 2021 roku - 4,6603, na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148;


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport za I kwartał 2021_Grupa Apator fin.pdfSkonsolidowany raport za I kwartał 2021_Grupa Apator fin.pdf Raport za I kwartał 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-17 Mirosław Klepacki Prezes Zarządu
2021-05-17 Małgorzata Mazurek Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki