REKLAMA

AMICA: wyniki finansowe

2023-09-15 05:40
publikacja
2023-09-15 05:40
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Amica_S.A._H1_2023_Sprawozdanie_Finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Amica_S.A._H1_2023_Sprawozdanie_z_Dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Amica_SA_30.06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_GK_Amica_30.06.2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Przychody z umów z klientami 1 432,3 1 639,1 309,5 353,5
II. Zysk/(strata) z działalności operacyjnej 37,5 (9,6) 8,1 (2,1)
III. Zysk przed opodatkowaniem 2,7 5,0 0,6 1,1
IV. Strata netto przypadająca akcjonariuszom Spółki (4,1) (4,1) (0,9) (0,9)
V. Strata netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych (0,1) (0,4) (0,0) (0,1)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (59,0) 163,4 (12,7) 35,2
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (39,8) (43,8) (8,6) (9,4)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 103,5 (93,7) 22,4 (20,2)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 4,7 25,9 1,1 5,6
X. Strata na jedną akcję na działalności kontynuowanej (0,60) (0,63) (0,13) (0,14)
XI. Aktywa, razem 2 257,0 2 407,1 507,2 514,3
XII. Zobowiązania długoterminowe 165,5 217,3 37,2 46,4
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 018,0 1 052,1 228,7 224,8
XIV. Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 073,5 1 135,7 241,2 242,6
XV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych - 2,0 - 0,4
XVI. Kapitał zakładowy 15,6 15,6 3,5 3,3
XVII. Liczba akcji (w szt.) 7 775 273 7 775 273 7 775 273 7 775 273
XVIII. Akcje własne do zbycia (w szt.) 103 829 147 137 103 829 147 137
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 139,93 148,88 31,44 31,81
XX. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* - 3,50 - 0,76


Dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro według następujących
kursów:kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz przepływów pieniężnych: 4,6276 (30.06.2023) i 4,6362
(30.06.2022)kurs do przeliczenia pozycji sprawozdania z sytuacji
finansowej: 4,4503 (30.06.2023) i 4,6806 (30.06.2022)


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Amica S.A. H1_2023 Sprawozdanie Finansowe.pdfAmica S.A. H1_2023 Sprawozdanie Finansowe.pdf
Amica S.A. H1_2023 Sprawozdanie z Działalności.pdfAmica S.A. H1_2023 Sprawozdanie z Działalności.pdf
Raport Amica SA_30.06.2023.pdfRaport Amica SA_30.06.2023.pdf
Raport GK_Amica_30.06.2023.pdfRaport GK_Amica_30.06.2023.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-15 Jacek Rutkowski Prezes Zarządu
2023-09-15 Robert Stobiński Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2023-09-15 Michał Rakowski Wiceprezes Zarządu
2023-09-15 Adrianna Harasymowicz-Stajkowska Wiceprezes Zarządu
2023-09-15 Paweł Biel Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki