REKLAMA

AMBRA: wyniki finansowe

2020-05-13 06:25
publikacja
2020-05-13 06:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AMBRA_Q3_2019-2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2020-03-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2019-03-31
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 472 417 426 402 108 791 99 266
II. Marża ze sprzedaży 203 650 189 025 46 898 44 005
III. Zysk brutto ze sprzedaży 163 573 154 847 37 669 36 048
IV. EBITDA 70 334 62 635 16 197 14 581
V. EBIT 54 837 52 765 12 628 12 284
VI. Zysk netto 41 085 40 082 9 461 9 331
VII. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 31 826 31 307 7 329 7 288
VIII. Przepływy pieniężne netto razem (16 066) (1 954) (3 700) (455)
IX. Aktywa trwałe 232 436 184 375 51 059 43 362
X. Aktywa obrotowe 323 073 303 839 70 969 71 458
XI. Aktywa razem 555 509 488 214 122 028 114 820
XII. Zobowiązania długoterminowe 25 135 4 589 5 521 1 079
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 186 762 161 402 41 026 37 959
XIV. Kapitał własny 343 612 322 223 75 481 75 782
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 295 422 278 965 64 895 65 608
XVI. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 537 5 928
XVII. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 1,26 1,24 0,29 0,29
XVIII. Podstawowa/ rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 11,72 11,07 2,57 2,60
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0,70 0,68 0,16 0,16
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
XX. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 113 644 228 099 26 171 53 101
XXI. Marża ze sprzedaży 33 640 97 262 7 747 22 643
XXII. Zysk brutto ze sprzedaży 33 562 76 127 7 729 17 722
XXIII. EBITDA 15 151 29 603 3 489 6 892
XXIV. EBIT 7 545 22 637 1 738 5 270
XXV. Zysk netto 13 547 25 891 3 120 6 027
XXVI. Przepływy pieniężne netto razem (6 371) (12 925) (1 467) (3 009)
XXVII. Aktywa trwałe 239 046 232 756 52 511 54 740
XXVIII. Aktywa obrotowe 55 965 50 821 12 294 11 952
XXIX. Aktywa razem 295 011 283 577 64 805 66 693
XXX. Zobowiązania długoterminowe 6 013 410 1 321 96
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 53 264 43 335 11 700 10 192
XXXII. Kapitał własny 235 734 239 832 51 783 56 405
XXXIII. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 537 5 928
XXXIV. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,54 1,03 0,12 0,24
XXXV. Podstawowa/ rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 9,35 9,51 2,05 2,24


Wybrane dane finansowe przedstawione
powyżej obejmują następujące okresy:-
Dane z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z wyniku
finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują trzy
pierwsze kwartały bieżącego roku obrotowego (1 lipca 2019 r. - 31 marca
2020 r.) oraz trzy pierwsze kwartały poprzedniego roku obrotowego (1
lipca 2018 r. - 31 marca 2019 r.)- Dane z jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
zaprezentowane na dzień 31 marca 2020 r. (koniec trzeciego kwartału
bieżącego roku obrotowego 2019/2020) i na dzień 30 czerwca 2019 r.
(koniec poprzedniego roku obrotowego 2018/2019).Wybrane dane
finansowe przedstawione powyżej zostały przeliczone na euro wg
następujących zasad:- Poszczególne pozycje jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i pozostałych
całkowitych dochodów oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
z przepływów pieniężnych - wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca danego okresu sprawozdawczego. Kursy te wynosiły: 4,3424 zł za
trzy pierwsze kwartały bieżącego roku obrotowego 2019/2020 i 4,2955 zł
za trzy pierwsze kwartaly poprzedniego roku obrotowego 2018/2019.-
Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z
sytuacji finansowej - wg śsrednich kursów NBP obowiązujących na dany
dzień raportowy. Kursy te wynosiły: 4,5523 zł na dzień 31 marca 2020 r.
i 4,2520 zł na dzień 30 czerwca 2019 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
AMBRA_Q3_2019-2020.pdfAMBRA_Q3_2019-2020.pdf Raport śródroczny za trzeci kwartał 2019/2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-13 Robert Ogór Prezes Zarządu
2020-05-13 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
2020-05-13 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki