AMBRA: wyniki finansowe

2018-11-13 06:44
publikacja
2018-11-13 06:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ambra_raport_kwartalny_2018-19Q1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 112 729 105 006 26 329 24 562
II. Marża ze sprzedaży 48 933 45 758 11 429 10 703
III. Zysk brutto ze sprzedaży 37 769 36 355 8 821 8 504
IV. EBITDA 9 645 13 467 2 253 3 150
V. EBIT 6 458 10 581 1 508 2 475
VI. Zysk netto 4 503 8 094 1 052 1 893
VII. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 580 5 779 603 1 352
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 4 240 606 990 142
IX. Aktywa trwałe 181 107 181 808 42 400 41 684
X. Aktywa obrotowe 293 090 268 801 68 617 61 629
XI. Aktywa razem 474 197 450 609 111 017 103 313
XII. Zobowiązania długoterminowe 28 653 21 757 6 708 4 988
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 141 897 124 858 33 220 28 627
XIV. Kapitał własny 303 647 303 994 71 088 69 698
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 266 514 264 883 62 395 60 731
XVI. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 901 5 779
XVII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,10 0,23 0,02 0,05
XVIII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,10 0,23 0,02 0,05
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 10,57 10,51 2,48 2,41
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 10,57 10,51 2,48 2,41
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0,60 0,52 0,14 0,14
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
XXII. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 61 597 57 052 14 387 13 345
XXIII. Marża ze sprzedaży 28 167 27 423 6 579 6 415
XXIV. Zysk brutto ze sprzedaży 19 448 20 548 4 542 4 806
XXV. EBITDA 2 968 6 102 693 1 427
XXVI. EBIT 608 3 974 142 930
XXVII. Zysk netto 5 331 6 593 1 245 1 542
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem 292 (1 004) 68 (235)
XXIX. Aktywa trwałe 154 670 153 953 36 211 35 297
XXX. Aktywa obrotowe 164 522 144 471 38 517 33 123
XXXI. Aktywa razem 319 192 298 424 74 728 68 421
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 7 475 715 1 750 164
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 77 505 68 828 18 145 15 780
XXXIV. Kapitał własny 234 212 228 881 54 833 52 476
XXXV. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 901 5 779
XXXVI. Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,21 0,26 0,05 0,06
XXXVII. Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,21 0,26 0,05 0,06
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 9,29 9,08 2,18 2,08
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 9,29 9,08 2,18 2,08


Wybrane dane finansowe przedstawione
powyżej obejmują następujące okresy:-
Dane z skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z wyniku
finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz z skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują I kwartał
bieżącego roku obrotowego 2018/2019 (1 lipca 2018 r. - 30 września 2018
r.) i I kwartał poprzedniego roku obrotowego 2017/2018 (1 lipca 2017 r.
- 30 września 2017 r.).- Dane z skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przedstawione
na dzień 30 września 2018 r. (koniec I kwartału bieżącego roku
obrotowego 2018/2019) i na dzień 30 czerwca 2018 r. (koniec poprzedniego
roku obrotowego 2017/2018).Wybrane dane finansowe zostały
przeliczone na euro wg następujących zasad:- Poszczególne
pozycje pochodzące z skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z
wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych -
wg kursu stanowiących średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych
przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca
danego okresu sprawozdawczego. Kursy te wynosiły: 4,2815 zł za I kwartał
bieżącego roku obrotowego 2018/2019 i 4,2751 zł za I kwartał
poprzedniego roku obrotowego 2017/2018.- Poszczególne pozycje
pochodzące z skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji
finansowej - wg średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na
dany dzień raportowy. Kursy te wynosiły: 4,2714 zł na dzień 30 września
2018 r. i 4,3616 zł na dzień 30 czerwca 2018 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Ambra_raport_kwartalny_2018-19Q1.pdfAmbra_raport_kwartalny_2018-19Q1.pdf Raport kwartalny Q1 2018/2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-13 Robert Ogór Prezes Zarządu
2018-11-13 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
2018-11-13 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki