REKLAMA
ZAGŁOSUJ

AILLERON S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia przez spółkę zależną od Ailleron SA negocjacji w sprawie nabycia udziałów w Code Factory Consulting Group SRL oraz Code Factory SRL

2021-11-29 19:06
publikacja
2021-11-29 19:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-29
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia przez spółkę zależną od Ailleron SA negocjacji w sprawie nabycia udziałów w Code Factory Consulting Group SRL oraz Code Factory SRL
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej opóźnioną informację poufną o rozpoczęciu, w następstwie pozytywnego wyniku wstępnego badania due diligence biznesowego, negocjacji w sprawie nabycia wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki prawa rumuńskiego Code Factory Consulting Group SRL oraz spółki prawa mołdawskiego Code Factory SRL przez spółkę zależną od Spółki – Software Mind spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod warunkiem pozytywnego wyniku szczegółowego badania due diligence (finansowego i prawnego), uzyskania zgody Rady Nadzorczej Software Mind oraz uzgodnienia dokumentacji transakcyjnej ("Informacja Poufna").

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione w dniu 26 października 2021 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść Informacji Poufnej opóźnionej w dniu 26 października 2021 r.:

"Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), niniejszym informuje, że spółka zależna od Emitenta – Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Krakowie("Software Mind") - rozpoczęła, w następstwie pozytywnego wyniku wstępnego badania due diligence biznesowego, negocjacje w sprawie nabycia wszystkich udziałów w kapitale zakładowym spółki prawa rumuńskiego Code Factory Consulting Group SRL (”CF ROM”) oraz spółki prawa mołdawskiego Code Factory SRL (,,CF MLD”), pod warunkiem pozytywnego wyniku szczegółowego badania due diligence (finansowego i prawnego), uzyskania zgody Rady Nadzorczej Software Mind oraz uzgodnienia dokumentacji transakcyjnej.

Przedmiotowe negocjacje i rozważane nabycie CF ROM oraz CF MLD są związane z realizowanymi w ramach Grupy Ailleron S.A. działaniami inwestycyjnymi, w ramach których Emitent, działając za pośrednictwem swoich podmiotów zależnych i powiązanych, nawiązuje współpracę z innymi podmiotami działającymi w branży IT. Celem negocjacji jest ustalenie zasadniczych parametrów i warunków transakcji sprzedaży udziałów, w tym struktury transakcji, podstaw sporządzenia wyceny CF ROM oraz CF MLD oraz dodatkowych zobowiązań stron.

Strony uzgodniły, że transakcja sprzedaży zostanie zrealizowana pod następującymi warunkami zawieszającymi:
1. Przeprowadzenie badania due diligence CF ROM i CF MLD, którego wynik będzie satysfakcjonujący dla Software Mind ;
2. Uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód na dokonanie transakcji;
3. Uzgodnienie i podpisanie dokumentacji transakcyjnej o treści satysfakcjonującej dla stron;

Termin prognozowany jako termin graniczny przewidziany przez strony na realizację transakcji sprzedaży, to 15 listopada 2021 roku."

Po powzięciu przez Emitenta informacji o przedłużeniu w dniu 15 listopada 2021 roku okresu trwania negocjacji do dnia 6 grudnia 2021 roku, przedłużono termin opóźnienia publikacji Informacji Poufnej do dnia 6 grudnia 2021 roku.

W ocenie Emitenta opóźnienie w/w Informacji Poufnej oraz przedłużenie terminu opóźnienia Informacji Poufnej było uzasadnione, albowiem jej ujawnienie mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik prowadzonych negocjacji i ostateczne decyzje stron transakcji, a nadto spowodować chaos informacyjny wobec uczestników rynku regulowanego, a także pogorszyć pozycję negocjacyjną Software Mind w toku prowadzonych negocjacji, w szczególności poprzez złożenie konkurencyjnych ofert nabycia CF ROM i CF MLD.

W ocenie Emitenta nie istniały przesłanki wskazujące na to, że opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu
2021-11-29 Tomasz Król Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki