REKLAMA

AGORA: Zamiar przedłużenia okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora na rok 2024

2023-11-09 14:07
publikacja
2023-11-09 14:07
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-09
Skrócona nazwa emitenta
AGORA
Temat
Zamiar przedłużenia okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora na rok 2024
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących 35/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r., 6/2018 z dnia 16 lutego 2018 r., 40/2020 z dnia 13 listopada 2020 r., 43/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r., 21/2021 z dnia 10 listopada 2021 r., 23/2021 z 9 grudnia 2021 r., 37/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. oraz 45/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r., Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka", „Agora”) informuje, iż w dniu 9 listopada 2023 r. podpisana została umowa o przedłużeniu okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora („PGK”), w skład której wchodzą: Agora oraz następujące spółki zależne: Grupa Radiowa Agory sp. z o.o., Agora TC sp. z o.o., Plan D sp. z o.o., Helios S.A., AMS S.A., Yieldbird sp. z o.o. oraz Plan A sp. z o.o.

Przedłużenie okresu funkcjonowania PGK wiąże się ze złożeniem wniosku o rejestrację przedłużenia okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego.

W umowie o przedłużeniu okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej, Agora została wskazana jako spółka reprezentująca PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów ordynacji podatkowej.

Okres funkcjonowania PGK ma zostać przedłużony do 31 grudnia 2024 r. Spółka szacuje, że przedłużenie okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej może spowodować przewidziane przepisami prawa obniżenie zobowiązania podatkowego PGK o około 10 mln zł w 2024 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Intention
to extend the period of the Agora Tax Capital Group for 2024
Management
Board of Agora S.A. with its registered office in Warsaw ("Company",
"Agora"), with reference to the regulatory filings no. 35/2017 of
December 21, 2017, 6/2018 of
February 16, 2018, 40/2020 of
November 13, 2020, 43/2020 of
December 11, 2020, 21/2021 of
November 10, 2021, 23/2021 of
December 9, 2021, 37/2022 of November 8,2022 and 45/2022 of December 30,
2022, informs that on November 9, 2023, an agreement to extend the
period of operation of the Agora Tax Capital Group ("PGK"), was
concluded between Agora and the following subsidiaries: Grupa Radiowa
Agory sp. z o.o., Agora TC sp. z o.o., Plan D sp. z o.o., Helios S.A.,
AMS S.A., Yieldbird sp. z o.o. and Plan A sp. z o.o.
The
extension of the PGK operation period is connected with submission of an
application for registration of the extension of the operation period of
the PGK to the Head of a relevant Tax Office.
The
agreement to extend the period of operation of the Tax Capital Group,
appoints Agora as a company representing PGK in the scope of obligations
under the Corporate Income Tax Act and the provisions of the Tax
Ordinance. The
period of PGK operation is to be extended until  December 31, 2024. The
Company estimates that the extension of the operating period of the Tax
Capital Group may result in a reduction of the group's tax liability by
approx. PLN 10 million in 2024.
Legal
basis: Art. 17 sec. 1 of the Regulation of the European Parliament and
of the Council (EU) No 596/2014 of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directive 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-09 Bartosz Hojka Prezes Zarządu
2023-11-09 Anna Kryńska-Godlewska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki