REKLAMA

ADVADIS S.A.: wyniki finansowe

2015-08-28 22:14
publikacja
2015-08-28 22:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_finansowe_na_28082015_SPR_ostateczne.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_z_dzialalnosci_emitenta_30062015_ost.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
stanowisko_30.06.2015.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-08-28
ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
(pełna nazwa emitenta)
ADVADIS S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-223 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Henryka Pachońskiego 5
(ulica) (numer)
012 4158773 012 4158961
(telefon) (fax)
zarzad@advadis.com www.advadis.com
(e-mail) (www)
6761006781 350742124
(NIP) (REGON)
PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. E. Wasilewskiego 20, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2696.
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
I. Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 1 195 1 203 289 288
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -10 731 -1 117 -2 596 -267
III. Zysk (strata) brutto -13 951 -1 505 -3 375 -360
IV. Zysk (strata) netto -13 951 -1 505 -3 375 -360
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 318 211 77 51
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 47 7 11 2
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -46 -345 -11 -83
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 319 -127 77 -30
IX. Aktywa razem 15 640 20 142 3 729 4 726
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 87 956 78 506 20 970 18 419
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 10 124 0 2 375
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 78 284 66 130 18 664 15 515
XIII. Kapitał własny -72 316 -58 365 -17 241 -13 693
XIV. Kapitał zakładowy 46 335 46 335 11 047 10 871
XV. Liczba akcji 201 455 999 201 455 999 201 455 999 201 455 999
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,07 -0,01 -0,02 -0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,07 -0,01 -0,02 -0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,36 -0,29 -0,09 -0,07
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) -0,36 -0,29 -0,09 -0,07
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe na 28082015 SPR ostateczne.pdfSprawozdanie finansowe na 28082015 SPR ostateczne.pdf Sprawozdanie finansowe ADVADIS 30.06.2015
sprawozdanie z działalności emitenta 30062015 ost.pdfsprawozdanie z działalności emitenta 30062015 ost.pdf Sprawozdanie z działalności Emitenta 30.06.2015
stanowisko 30.06.2015.pdfstanowisko 30.06.2015.pdf Raport z przeglądu półrocza 2015

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-08-28 Wojciech Zymek Syndyk
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki