REKLAMA

08OCTAVA: wyniki finansowe

2022-05-18 08:06
publikacja
2022-05-18 08:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OCTAVA_SSF_1Q2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_I_Q_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody i straty z inwestycji 71 425 15 93
II. Pozostałe przychody operacyjne 287 192 62 42
III. Koszty operacyjne (497) (583) (107) (128)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (139) 34 (30) 7
V. Zysk (strata) netto (449) (218) (97) (48)
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki (415) (208) (89) (45)
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,01) 0,00 0,00 0,00
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (420) 542 (90) 119
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 271 (1 461) 58 (320)
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (778) 493 (167) 108
XI. Przepływy pieniężne netto (927) (427) (199) (93)
XII. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XIII. Aktywa, razem 84 320 84 330 18 124 18 335
XIV. Zobowiązania, razem 24 687 24 248 5 306 5 272
XV. Kapitał własny, razem 59 633 60 082 12 817 13 063
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 57 564 57 979 12 373 12 606
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) 1,39 1,40 0,30 0,31
XVIII. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w zł\EUR) 1,35 1,36 0,29 0,29
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody i straty z inwestycji (58) 248 (12) 54
XX. Pozostałe przychody operacyjne 14 1 3 0
XXI. Koszty operacyjne (302) (187) (65) (41)
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (346) 62 (74) 14
XXIII. Zysk (strata) netto (303) 93 (65) 20
XXIV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,01) 0,00 0,00 0,00
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (615) (1 069) (132) (234)
XXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (112) - (24) -
XXVII. Przepływy pieniężne netto (727) (1 069) (157) (234)
XXVIII. 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2022 31.12.2021
XXIX. Aktywa, razem 55 371 55 758 11 901 12 123
XXX. Zobowiązania, razem 2 190 2 274 471 494
XXXI. Kapitał własny, razem 53 181 53 484 11 431 11 628
XXXII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) 1,24 1,25 0,27 0,27
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
OCTAVA_SSF_1Q2022.pdfOCTAVA_SSF_1Q2022.pdf Raport skonsolidowany 1Q2022
Octava_I_Q_2022.pdfOctava_I_Q_2022.pdf Komentarz Zarządu do raportu za I kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-18 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki