REKLAMA

08OCTAVA: wyniki finansowe

2019-11-21 18:44
publikacja
2019-11-21 18:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Octava_SSF_3Q2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Octava_3Q_2019_komentarz_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
I. Przychody i straty z inwestycji (3 663) 7 634 (850) 1 795
II. Pozostałe przychody operacyjne 1 877 910 436 214
III. Koszty operacyjne (2 589) (2 151) (601) (506)
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 375) 6 393 (1 015) 1 503
V. Zysk (strata) netto (2 907) 4 774 (675) 1 122
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Spółki (2 891) 4 765 (671) 1 120
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,07) 0,11 (0,02) 0,03
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (2 580) (2 887) (599) (679)
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (1 989) 2 647 (462) 622
X. Przepływy pieniężne netto (4 569) (240) (1 060) (56)
XI. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XII. Aktywa, razem 76 204 76 696 17 424 17 836
XIII. Zobowiązania, razem 14 341 11 926 3 279 2 773
XIV. Kapitał własny, razem 61 863 64 770 14 145 15 063
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Spółki 61 875 64 766 14 147 15 062
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,45 1,51 0,33 0,35
XVII. Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Spółki na jedną akcję (w zł/EUR) 1,45 1,51 0,33 0,35
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody i straty z inwestycji (7087) 5 412 (1 645) 1 272
XIX. Pozostałe przychody operacyjne 10 5 2 1
XX. Koszty operacyjne (673) (629) (156) (148)
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (7 750) 4 788 (1 799) 1 126
XXII. Zysk (strata) netto (7 346) 3 874 (1 705) 911
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,17) 0,09 (0,04) 0,02
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (5 018) (360) (1 165) (85)
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - - -
XXVI. Przepływy pieniężne netto (5 018) (360) (1 165) (85)
XXVII. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXVIII. Aktywa, razem 60 216 64 630 13 768 15 030
XXIX. Zobowiązania, razem 4 315 1 383 987 322
XXX. Kapitał własny, razem 55 901 63 247 12 781 14 709
XXXI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,31 1,48 0,30 0,34
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Octava_SSF_3Q2019.pdfOctava_SSF_3Q2019.pdf Raport skonsolidowany Q03_2019
Octava_3Q 2019_komentarz Zarzadu.pdfOctava_3Q 2019_komentarz Zarzadu.pdf Komentarz Zarządu do Raportu skonsolidowanego za 3Q 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Piotr Rymaszewski Prezes Zarządu Piotr Rymaszewski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki