REKLAMA

06MAGNA: wyniki finansowe

2023-11-24 10:17
publikacja
2023-11-24 10:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Magna_Polonia_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_III_kwartal_2023_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Magna_Polonia_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_III_kwartal_2023_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 4 888 4 408 1 068 940
II. Pozostałe przychody operacyjne 192 691 796 42 097 170
III. Przychody finansowe 3 278 1 491 716 318
IV. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 85 611 -1 978 18 703 -422
V. Zysk/Strata brutto 87 091 -1 599 19 027 -341
VI. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej 70 355 -1 428 15 370 -305
VII. Zysk/Strata netto ogółem 70 355 -1 428 15 370 -305
VIII. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy 70 473 -1 182 15 396 -252
IX. Całkowity dochód netto 70 355 -1 428 15 370 -305
X. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 70 473 -1 182 15 396 -252
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 85 792 -2 185 18 743 -466
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 917 467 -5 881 100
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -711 792 -155 169
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem 58 164 -926 12 707 -198
XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 5,06 -0,08 1,11 -0,02
XVI. 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XVII. Aktywa razem 119 963 33 432 25 879 7 129
XVIII. Zobowiązania razem 21 414 5 238 4 619 1 117
XIX. Zobowiązania długoterminowe 658 197 142 42
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 20 756 5 041 4 478 1 075
XXI. Kapitał własny 98 549 28 194 21 259 6 012
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 95 572 25 099 20 617 5 352
XXIII. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 003 2 969
XXIV. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 6,86 1,80 1,48 0,38
dane dotyczące sprawozdania finansowego
XXVII. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 665 340 145 73
XXVIII. Pozostałe przychody operacyjne 193 850 642 42 350 137
XXIX. Przychody finansowe 860 576 188 123
XXX. Zysk/Strata brutto 88 374 -3 291 19 307 -702
XXXI. Zysk/Strata netto ogółem 71 534 -2 717 15 628 -580
XXXII. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy 71 534 -2 717 15 628 -580
XXXIII. Całkowity dochód netto 71 534 -2 717 15 628 -580
XXXIV. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 71 534 -2 717 15 628 -580
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 86 504 -1 455 18 898 -310
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 239 676 -5 732 144
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 008 602 -220 128
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 59 257 -177 12 946 -38
XXXIX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 5,14 -0,20 1,12 -0,04
XL. 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
XLI. Aktywa razem 138 610 51 376 29 901 10 955
XLII. Zobowiązania razem 18 416 2 716 3 973 579
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 0 33 0 7
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 18 416 2 683 3 973 572
XLV. Kapitał własny 120 194 48 660 25 928 10 375
XLVI. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 003 2 969
XLVII. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLVIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 8,63 3,50 1,86 0,75


Zysk/Strata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz
zysku/straty netto przypadającej na akcjonariuszy Spółki przez średnią
ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego.
Średnia ważona liczba akcji w okresie bieżącym oraz w okresie
porównawczym wynosiła 13 921 975. Wartość księgowa na jedną akcję
została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na
akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji. Wybrane dane finansowe
prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w
następujący sposób: - pozycje dotyczące Sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych
przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie
sprawozdawczym; kurs ten wyniósł w okresie bieżącym - 4,5773 PLN, a w
okresie porównawczym - 4,6880 PLN, - pozycje dotyczące Sprawozdania z
sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez
NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 30
września 2023 roku - 4,6356 PLN; na dzień 31 grudnia 2022 roku - 4,6899
PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Magna Polonia_jednostkowe sprawozdanie finansowe_III kwartał 2023 roku.pdfMagna Polonia_jednostkowe sprawozdanie finansowe_III kwartał 2023 roku.pdf Magna Polonia_jednostkowe sprawozdanie finansowe_III kwartał 2023 roku
GK Magna Polonia_skonsolidowane sprawozdanie finansowe_III kwartał 2023 roku.pdfGK Magna Polonia_skonsolidowane sprawozdanie finansowe_III kwartał 2023 roku.pdf GK Magna Polonia_skonsolidowane sprawozdanie finansowe_III kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-24 MIROSŁAW JANISIEWICZ PREZES ZARZĄDU Mirosław Janisiewicz
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki