REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

06MAGNA: wyniki finansowe

2022-04-28 13:17
publikacja
2022-04-28 13:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
magnapolonia_list_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
magnapolonia_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
magnapolonia_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKmagnapolonia_SZD_2021-12-31_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GKmagnapolonia_SZD_2021-12-31_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
magnapoloniasa-szb-j_2022-04-28_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
magnapoloniasa-szb-j_2022-04-28_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
dane dotyczące sprawozdania finansowego
I. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 384,00 367,00 84,00 83,00
II. Pozostałe przychody operacyjne 1 716,00 3 714,00 376,00 836,00
III. Przychody finansowe 48 029,00 880,00 10 536,00 198,00
IV. Zysk brutto 24 716,00 3 326,00 5 422,00 749,00
V. Zysk netto ogółem 28 354,00 2 004,00 6 220,00 451,00
VI. Zysk netto dla akcjonariuszy 28 354,00 2 004,00 6 220,00 451,00
VII. Całkowity dochód netto 28 354,00 2 004,00 6 220,00 451,00
VIII. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 28 354,00 2 004,00 6 220,00 451,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -866,00 2 184,00 -190,00 492,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 479,00 -2 688,00 105,00 -605,00
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 594,00 526,00 130,00 118,00
XII. Przepływy pieniężne netto, razem 207,00 22,00 45,00 5,00
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 2,04 0,14 0,45 0,03
XIV. Aktywa razem 49 722,00 21 636,00 10 732,00 4 688,00
XV. Zobowiązania razem 2 336,00 2 604,00 504,00 564,00
XVI. Zobowiązania długoterminowe 173,00 0,00 37,00 0,00
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 163,00 2 604,00 467,00 564,00
XVIII. Kapitał własny 47 386,00 19 032,00 10 228,00 4 124,00
XIX. Kapitał akcyjny 13 922,00 13 922,00 3 005,00 3 017,00
XX. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975,00 13 921 975,00 13 921 975,00 13 921 975,00
XXI. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975,00 13 921 975,00 13 921 975,00 13 921 975,00
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 3,40 1,37 0,73 0,30
Zysk podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz zysku netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego. Średnia ważona liczba akcji w okresie bieżącym oraz w okresie porównawczym wynosiła 13 921 975. Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
- pozycje dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym; kurs ten wyniósł w okresie bieżącym - 4,5775 PLN, a w okresie porównawczym - 4,4742 PLN,
- pozycje dotyczące Sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia 2021 roku - 4,5994 PLN; na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148 PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
magnapolonia_list_2021-12-31_pl.xhtmlmagnapolonia_list_2021-12-31_pl.xhtml LIST DO AKCJONARIUSZY
magnapolonia_2021-12-31_pl.xhtmlmagnapolonia_2021-12-31_pl.xhtml MAGNA POLONIA SA_JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2021-31.12.2021
magnapolonia_2021-12-31_pl.xhtml.xadesmagnapolonia_2021-12-31_pl.xhtml.xades MAGNA POLONIA SA_JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2021-31.12.2021
GKmagnapolonia_SZD_2021-12-31_pl.xhtmlGKmagnapolonia_SZD_2021-12-31_pl.xhtml GK MAGNA POLONIA_SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI_20211231
GKmagnapolonia_SZD_2021-12-31_pl.xhtml.xadesGKmagnapolonia_SZD_2021-12-31_pl.xhtml.xades GK MAGNA POLONIA_SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI_20211231
magnapoloniasa-szb-j_2022-04-28_pl.xhtmlmagnapoloniasa-szb-j_2022-04-28_pl.xhtml MAGNA POLONIA SA_SPRAWOZDANIE Z BADANIA_20211231
magnapoloniasa-szb-j_2022-04-28_pl.xhtml.xadesmagnapoloniasa-szb-j_2022-04-28_pl.xhtml.xades MAGNA POLONIA SA_SPRAWOZDANIE Z BADANIA_20211231
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki