REKLAMA

06MAGNA: wyniki finansowe

2020-11-27 13:52
publikacja
2020-11-27 13:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
_Magna_Polonia_SA_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_III_kwartal_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
_GK_Magna_Polonia_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_III_kwartal_2020....pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 3 644 3 847 820 893
II. Pozostałe przychody operacyjne 5 272 2 459 1 187 571
III. Przychody finansowe 1 263 1 415 284 328
IV. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 3 436 1 285 774 298
V. Zysk/Strata brutto 3 784 1 633 852 379
VI. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej 3 114 1 595 701 370
VII. Zysk/Strata netto ogółem 3 114 1 595 701 370
VIII. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy 2 886 1 185 650 275
IX. Całkowity dochód netto 3 114 1 595 701 370
X. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 2 886 1 185 650 275
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 878 -35 423 -8
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 627 4 -591 1
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 780 383 176 89
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem 31 352 7 82
XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,2073 0,0851 0,0467 0,0198
XVI. 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XVII. Aktywa razem 31 521 29 489 6 963 6 925
XVIII. Zobowiązania razem 6 448 7 530 1 424 1 768
XIX. Zobowiązania długoterminowe 2 396 2 325 529 546
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 4 052 5 205 895 1 222
XXI. Kapitał własny 25 073 21 959 5 539 5 157
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 23 713 20 827 5 238 4 891
XXIII. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 075 3 269
XXIV. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,7033 1,4960 0,3763 0,3513
dane dotyczące sprawozdania finansowego emitenta
XXVII. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 273 316 61 73
XXVIII. Pozostałe przychody operacyjne 3 681 925 829 215
XXIX. Przychody finansowe 31 25 7 6
XXX. Zysk/Strata brutto 2 767 -51 623 -12
XXXI. Zysk/Strata netto ogółem 2 153 -46 485 -11
XXXII. Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy 2 153 -46 485 -11
XXXIII. Całkowity dochód netto 2 153 -46 485 -11
XXXIV. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 2 153 -46 485 -11
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 455 -591 553 -137
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 702 -47 -608 -11
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 325 386 73 90
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 78 -252 18 -58
XXXIX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,1546 -0,0033 0,0348 -0,0008
XL. 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XLI. Aktywa razem 21 567 19 583 4 764 4 599
XLII. Zobowiązania razem 2 386 2 555 527 600
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 334 367 74 86
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 2 052 2 188 453 514
XLV. Kapitał własny 19 181 17 028 4 237 3 999
XLVI. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 075 3 269
XLVII. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLVIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,3777 1,2231 0,3043 0,2872


Zysk/Strata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz
straty netto przypadającej na akcjonariuszy Jednostki Dominującej przez
średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku
obrotowego. Średnia ważona liczba akcji w bieżącym okresie wynosiła 13
921 975 oraz w okresie porównawczym 13 921 975.Wartość
księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego
przypadającego na akcjonariuszy Jednostki Dominującej przez liczbę akcji.Wybrane
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na
walutę EUR w następujący sposób:- pozycje
dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł w okresie bieżącym - 4,
4420 PLN, a w okresie porównawczym - 4,3086 PLN,- pozycje
bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP
obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 30 września
2020 roku - 4,5268 PLN; na dzień 31 grudnia 2019 roku - 4,2585 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Magna Polonia SA_Jednostkowe sprawozdanie finansowe III kwartał 2020.pdf Magna Polonia SA_Jednostkowe sprawozdanie finansowe III kwartał 2020.pdf Magna SA_jednostkowe sprawozdanie finansowe III kwartał 2020
GK Magna Polonia_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe III kwartał 2020....pdf GK Magna Polonia_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe III kwartał 2020....pdf GK Magna_skonsolidowane sprawozdanie finansowe III kwartał 2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 MIROSŁAW JANISIEWICZ PREZES ZARZĄDU MIROSŁAW JANISIEWICZ
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Propozycje ugód z wierzycielami… tylko z Programem Ulga od Długu

Propozycje ugód z wierzycielami… tylko z Programem Ulga od Długu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki