0,3880 zł
2,11% 0,0080 zł
Magna Polonia S.A. (06N)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Magna_Polonia_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_I_polrocze_2019_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Magna_Polonia_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Magna_Polonia_2019_06_30.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SF_Magna_Polonia.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_SSF_GK_Magna_Polonia_przeglad_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 2 619 3 051 611 720
II. Pozostałe przychody operacyjne 1 283 512 299 121
III. Przychody finansowe 667 883 156 208
IV. Zysk/Strata* z działalności operacyjnej 633 -817 148 -193
V. Zysk/Strata* brutto 654 -514 153 -121
VI. Zysk/Strata* netto z działalności kontynuowanej 595 -369 139 -87
VII. Zysk/Strata* netto ogółem 595 -369 139 -87
VIII. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy 557 -369 130 -87
IX. Całkowity dochód netto 595 -369 139 -87
X. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 557 -369 130 -87
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 178 -1 540 -275 -363
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 597 38 139 9
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 298 1 477 69 348
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem -283 -25 -66 -6
XV. Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)** 0,0400 -0,0265 0,0093 -0,0063
XVI. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XVII. Aktywa razem 27 852 28 645 6 550 6 662
XVIII. Zobowiązania razem 7 297 8 685 1 716 2 020
XIX. Zobowiązania długoterminowe 2 193 2 022 516 470
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 5 104 6 663 1 200 1 550
XXI. Kapitał własny 20 555 19 960 4 834 4 642
XXII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 20 057 19 500 4 717 4 535
XXIII. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 274 3 238
XXIV. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 3 274 218 3 237 669
XXV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 3 274 218 3 237 669
XXVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)** 1,44 1,40 0,34 0,33
XXVII. dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 191 390 45 92
XXIX. Pozostałe przychody operacyjne 892 4 208 1
XXX. Przychody finansowe 18 44 4 10
XXXI. Zysk/Strata* brutto 188 -770 44 -182
XXXII. Zysk/Strata* netto ogółem 153 -618 36 -146
XXXIII. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy 153 -618 36 -146
XXXIV. Całkowity dochód netto 153 -618 36 -146
XXXV. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 153 -618 36 -146
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -396 -871 -92 -205
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 152 116 35 27
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 759 -1 179
XXXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -247 4 -58 1
XL. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)* 0,0110 -0,0444 0,0026 -0,0105
XLI. 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XLII. Aktywa razem 19 064 19 437 4 484 4 520
XLIII. Zobowiązania razem 2 111 2 636 496 613
XLIV. Zobowiązania długoterminowe 250 0 59 0
XLV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 861 2 636 438 613
XLVI. Kapitał własny 16 953 16 801 3 987 3 907
XLVII. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 274 3 238
XLVIII. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XLIX. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
L. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)** 1,22 1,21 0,29 0,28


*Zysk/Strata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz
straty netto przypadającej na akcjonariuszy Jednostki Dominującej przez
średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku
obrotowego. Średnia ważona liczba akcji w bieżącym okresie wynosiła 13
921 975 oraz w okresie porównawczym 13 921 975. ** Wartość księgowa na
jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego
przypadającego na akcjonariuszy Jednostki Dominującej przez liczbę
akcji. Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym
przeliczono na walutę EUR w następujący sposób: - pozycje dotyczące
Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca; kurs ten wyniósł w okresie bieżącym - 4,2880 PLN, a w
okresie porównawczym - 4,2395 PLN, - pozycje bilansowe przeliczono
według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień
bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 30 czerwca 2019 roku - 4,2520 PLN;
na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Magna Polonia_jednostkowe sprawozdanie finansowe_I półrocze 2019_.pdfMagna Polonia_jednostkowe sprawozdanie finansowe_I półrocze 2019_.pdf MAGNA SA_jednostkowe sprawozdanie finansowe I półrocze 2019
GK Magna Polonia_skonsolidowane sprawozdanie finansowe_I półrocze 2019.pdfGK Magna Polonia_skonsolidowane sprawozdanie finansowe_I półrocze 2019.pdf GK Magna_skonsolidowane sprawozdanie finansowe I półrocze 2019
Sprawozdanie z działalnosci GK Magna Polonia_2019 06 30.pdfSprawozdanie z działalnosci GK Magna Polonia_2019 06 30.pdf GK Magna_sprawozdanie z działalności_I półrocze 2019
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF Magna Polonia.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SF Magna Polonia.pdf Raport z przeglądu sprawozdania finansowego Magna Polonia_I półrocze 2019
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF GK Magna Polonia przeglad 2019.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego SSF GK Magna Polonia przeglad 2019.pdf Raport z przeglądu sprawozdania finansowego GK Magna Polonia_I półrocze 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-26 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu Mirosław Janisiewicz
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.