0,2000 zł
-13,04% -0,0300 zł
Magna Polonia S.A. (06N)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Magna_Polonia_SA_roczne_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_20181231.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Magna_Polonia_Sprawozdanie_z_dzialalnosci__20181231.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Magna_Polonia_SA_Sprawozdanie_z_badania_SF_20181231.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_Magna_llist_do_akcjonariuszy_20181231.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
dane dotyczące sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 0 0 0 0
II. Pozostałe przychody operacyjne 12 378 3 89
III. Przychody finansowe 622 800 146 188
IV. Zysk/Strata* brutto -5951 -1149 -1395 -271
V. Zysk/Strata* netto ogółem -4825 -951 -1 131 -224
VI. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy -4 825 -951 -1 131 -224
VII. Całkowity dochód netto -4 825 -951 -1 131 -224
VIII. Całkowita dochód netto dla akcjonariuszy -4 825 -951 -1 131 -224
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 167 -1 809 -274 -426
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 549 2 052 129 483
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 870 -266 204 -63
XII. Przepływy pieniężne netto, razem 252 -23 59 -5
XIII. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)* -0,35 -0,07 -0,08 -0,01
XIV. Aktywa razem 19 437 23 242 4 520 5 572
XV. Zobowiązania razem 2 636 1 617 613 388
XVI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 636 1 617 613 388
XVIII. Kapitał własny 16 801 21 625 3 907 5 185
XIX. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 238 3 338
XX. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXI. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)** 1,21 1,55 0,28 0,37


* Zysk/Strata* podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz
straty netto przypadającej na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną
liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku obrotowego.
Średnia ważona liczba akcji w okresie bieżącym wynosiła 13 921 975 oraz
w okresie porównawczym wynosiła 13 921 975** Wartość
księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego
przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcjiWybrane
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na
walutę EUR w następujący sposób:- pozycje
dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł w okresie bieżącym -
4,2669 PLN, a w okresie porównawczym - 4,2447 PLN,- pozycje
bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP
obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia
2018 roku - 4,3000 PLN; na dzień 31 grudnia 2017 roku - 4,1709 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Magna Polonia SA_roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe_20181231.pdfMagna Polonia SA_roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe_20181231.pdf Magna Polonia S.A._jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01-01-2018-31-12-2018
GK Magna Polonia_Sprawozdanie z działalnosci _20181231.pdfGK Magna Polonia_Sprawozdanie z działalnosci _20181231.pdf GK Magna_Sprawozdanie z działalnosci_20181231
Magna Polonia SA_Sprawozdanie z badania SF_20181231.pdfMagna Polonia SA_Sprawozdanie z badania SF_20181231.pdf Magna Polonia SA_Sprawzdanie z badania_20181231
GK Magna_llist do akcjonariuszy_20181231.pdfGK Magna_llist do akcjonariuszy_20181231.pdf List do akcjonariuszy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-11 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-11 Anna Pawlak Kierownik Zespołu Księgowego Anna Pawlak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.