1,7500 zł
2,94% 0,0500 zł
ALTUS SA (ALI)

Komunikaty spółki - ALTUS

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Informacja o terminach przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2023
Rejestracja przez Krajowy Rejestr Sądowy połączenia z podmiotem zależnym Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego podmiotu zależnego Spółki. Nabycie akcji własnych przez podmiot zależny Spółki w celu ich następczego umorzenia.
Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydane przez Komisje Nadzoru Finansowego decyzje w zakresie nałożenia na Spółkę kar pieniężnych i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia Spółce zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację
Wyniki finansowe
Doręczenie decyzji KNF w sprawie wniosku Altus S.A. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 lutego 2020 r.
Zawarcie Umowy Inwestycyjnej przez podmioty zależne.
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o rozpoczęciu istotnych negocjacji przez podmiot zależny.
Wyniki finansowe
Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.
Temat: Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powołanie składu Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej.
Skarga kasacyjna Altus w NSA
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Altus S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku
Informacja o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
ALTUS 2,94% 1,75
2023-03-21 15:18:21

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.

  • Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.