Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
ZUK_informacja_dodatkowa_za_III_kw_2018_23.10.2018.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 730 40 811 9 341 9 588
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 981 227 466 53
III. Zysk (strata) brutto 1 405 -530 330 -125
IV. Zysk (strata) netto 1 485 -1 560 349 -367
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 997 -4 702 -705 -1 105
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 110 -106 26 -25
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 573 3 173 605 745
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -304 -1 636 -72 -384
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 418 55 614 13 442 13 334
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 507 40 188 9 483 9 635
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 363 5 585 787 1 339
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 911 25 202 5 130 6 042
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 911 15 425 3 959 3 698
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 211 2 211 518 530
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,23 -1,05 0,05 -0,25
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 -1,30 0,00 -0,31
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,60 2,37 0,61 0,57
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 2,96 0,00 0,71
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
ZUK informacja dodatkowa za III kw 2018 23.10.2018.pdfZUK informacja dodatkowa za III kw 2018 23.10.2018.pdf Informacja dodatkowa za III kwartał

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-10-23 JACEK WEREMIEJ PREZES ZARZĄDU

BILANS
w tys.
stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 27 817 28 539 30 139 33 423
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 478 507 566 605
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 25 245 25 938 27 491 28 724
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 1 756 1 756 1 756 3 578
4.1. Nieruchomości 1 756 1 756 1 756 3 578
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 337 337 325 516
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 337 337 325 516
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 29 601 24 980 25 475 28 750
1. Zapasy 9 069 10 120 12 692 12 154
2. Należności krótkoterminowe 9 264 7 343 6 643 9 685
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 9 264 7 343 6 643 9 685
3. Inwestycje krótkoterminowe 2 696 1 885 3 001 1 431
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 696 1 885 3 001 1 431
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 696 1 885 3 001 1 431
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 572 5 632 3 139 5 481
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 57 418 53 519 55 614 62 173
PASYWA
I. Kapitał własny 16 911 15 821 15 425 20 670
1. Kapitał zakładowy 2 211 2 211 2 211 2 211
2. Kapitał zapasowy 13 214 13 214 20 019 20 019
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 1 485 396 -6 805 -1 560
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 507 37 698 40 188 41 503
1. Rezerwy na zobowiązania 2 462 1 209 1 314 1 759
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 736 736 804 1 440
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 159 159 159 150
a) długoterminowa 134 134 134 133
b) krótkoterminowa 25 25 25 17
1.3. Pozostałe rezerwy 1 566 314 351 169
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 1 566 314 351 169
2. Zobowiązania długoterminowe 3 363 4 146 5 585 7 000
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 3 363 4 146 5 585 7 000
3. Zobowiązania krótkoterminowe 21 911 20 861 25 202 24 466
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 21 778 20 728 25 069 24 297
3.4. Fundusze specjalne 133 133 133 170
4. Rozliczenia międzyokresowe 12 771 11 481 8 087 8 276
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12 771 11 481 8 087 8 276
a) długoterminowe 8 918 4 014 4 244 7 323
b) krótkoterminowe 3 853 7 467 3 843 954
P a s y w a r a z e m 57 418 53 519 55 614 62 173
Wartość księgowa 16 911 15 821 15 425 20 670
Liczba akcji (w szt.) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,60 2,43 2,37 3,18
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 5 216 119 5 003 790
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 2,96 4,13
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 982 982 1 341 1 664
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 982 982 1 341 1 664
- udzielonych gwarancji i poręczeń 982 982 1 341 1 664
2. Inne (z tytułu) 57 192 57 192 63 994 63 572
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatnosci za dostawy 40 40 40 40
- weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingu 1 193 1 193 2 745 2 323
- przewłaszcenie środków trwałych. hipoteka 41 012 41 012 46 262 46 262
- zastaw na rzeczach ruchomych 14 947 14 947 14 947 14 947
Pozycje pozabilansowe, razem 58 174 58 174 65 335 65 236
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 065 39 730 15 391 40 811
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 720 38 941 15 211 40 290
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 345 789 180 521
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 011 32 800 11 785 35 923
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 766 32 133 11 657 35 410
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 245 667 128 513
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 054 6 930 3 606 4 888
IV. Koszty sprzedaży 26 61 15 186
V. Koszty ogólnego zarządu 1 389 4 123 1 827 5 860
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 2 639 2 746 1 765 -1 157
VII. Pozostałe przychody operacyjne 321 1 841 446 4 298
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 99 162 27 87
2. Dotacje 161 747 168 705
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 478 0 0
4. Inne przychody operacyjne 61 454 251 3 506
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 489 2 606 45 2 914
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 885 0 438
3. Inne koszty operacyjne 1 489 1 721 45 2 476
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 471 1 981 2 166 227
X. Przychody finansowe -157 79 31 59
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 3 3 6 6
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
5. Inne -160 76 25 53
XI. Koszty finansowe 225 655 255 816
1. Odsetki w tym: 231 590 174 569
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne -6 65 81 247
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 1 089 1 405 1 942 -530
XIV. Podatek dochodowy 0 -80 0 1 030
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona 0 -80 0 1 030
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 1 089 1 485 1 942 -1 560
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 089 1 485 1 942 -1 560
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 503 790 6 503 790 5 329 877 4 782 178
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,17 0,23 0,30 -0,24
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 5 329 877 4 782 178
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,30 -0,31
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 15 821 15 425 16 231 16 231
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 821 15 425 16 231 16 231
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 211 2 211 1 531 1 531
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 680 680
a) zwiększenia (z tytułu) 680 680
- emisji akcji (wydania udziałów) 680 680
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 211 2 211 2 211 2 211
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 13 214 20 019 36 714 36 714
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -6 805 -16 695 -16 695
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 5 320 5 320
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 5 320 5 320
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 6 805 22 015 22 015
- pokrycia straty 0 6 805 22 015 22 015
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 13 214 13 214 20 019 20 019
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 396 -6 805 -22 015 -22 015
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 396
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 396
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 396 0 0 0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 -6 805 -22 015 -22 015
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -6 805 -22 015 -22 015
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 -6 805 -22 015 -22 015
- -pokrycia straty -6 805 -22 015 -22 015
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 396 0 0 0
4. Wynik netto 1 089 1 485 -6 805 -1 560
a) zysk netto 1 089 1 485 0 0
b) strata netto 0 0 -6 805 -1 560
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 16 911 16 911 15 425 20 670
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16 911 16 911 15 425 20 670
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 089 1 485 1 941 -1 560
II. Korekty razem -1 119 -4 482 -4 491 -3 142
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 767 2 387 887 2 672
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 53 -10 0 -12
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 175 543 0 0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -139 -202 -27 -87
6. Zmiana stanu rezerw 1 252 1 148 -329 220
7. Zmiana stanu zapasów 1 051 3 623 -945 -77
8. Zmiana stanu należności -1 921 -2 621 786 -4 392
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 864 -2 820 -2 502 1 402
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 259 -6 576 -2 350 -88
11. Inne korekty 38 45 -12 -1 541
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -30 -2 997 -2 548 -4 702
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 81 162 27 87
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 81 162 27 87
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 25 52 50 193
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 25 52 50 193
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 56 110 -23 -106
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 703 6 222 9 707 13 047
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 6 000 6 000
2. Kredyty i pożyczki 94 406 3 707 7 047
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 1 609 5 816 0 0
II. Wydatki 865 3 649 6 127 9 874
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 599 2 806 5 988 9 502
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 91 300 139 372
8. Odsetki 175 543 0 0
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 838 2 573 3 580 3 173
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 864 -314 1 008 -1 636
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 811 -304 1 008 -1 624
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -53 10 0 12
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 832 3 011 423 3 055
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 696 2 696 1 431 1 431
- o ograniczonej możliwości dysponowania 480 483 32 318
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl