REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: wyniki finansowe

2020-11-27 19:19
publikacja
2020-11-27 19:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_OTM_3Q_2020_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
165 174 159 817 37 185 37 093
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 618 -6 267 -815 -1 455
III. Zysk (strata) brutto -4 764 -7 378 -1 073 -1 712
IV. Zysk (strata) netto -4 267 -6 578 -961 -1 527
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 966 -12 539 -3 144 -2 910
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 063 -2 107 -690 -489
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 661 11 290 2 625 2 620
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -5 368 -3 357 -1 209 -779
IX. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
X. 30.09.2020 31.12.2019 30.09.2020 31.12.2019
XI. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 171 951 180 797 37 985 42 456
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 78 495 82 462 17 340 19 364
XIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 197 20 249 4 020 4 755
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 60 298 62 213 13 320 14 609
XV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 93 456 98 336 20 645 23 092
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 92 279 96 099 20 385 22 566
XVII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 099 5 099 1 126 1 197
XVIII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 496 500 25 496 500 25 496 500 25 496 500
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,17 -0,27 -0,04 -0,06
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,17 -0,27 -0,04 -0,06
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,67 3,86 0,81 0,91
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,67 3,86 0,81 0,91
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font color="rgb(0, 0, 0)" face="Verdana, Tahoma" size="12px"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">Do
przeliczeń bilansu skonsolidowanego i jednostkowego na dzień</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">30.09.2020r.
na walutę EUR przyjęto średni kurs NBP obowiązujący na</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">dzień
30.09.2020r., tj. 4,5268. Do przeliczeń bilansu skonsolidowanego i</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">jednostkowego
na dzień 31.12.2019 r. przyjęto średni kurs EUR</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">obowiązujący
na ten dzień, tj. 4,2585. Do przeliczeń pozycji rachunku</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">zysków
i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">przyjęto
kurs średni EUR obliczony jako średnia arytmetyczna kursów</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">obowiązujących
na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 9 miesięcy</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">ustalonych
przez NBP na ten dzień, 9 miesięcy 2020 - kurs 4,4420; 9</span><br align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255)"><span align="start" style="letter-spacing: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none">miesięcy
2019- kurs 4,3086.</span></font><font face="Times New Roman"> </font>
</p>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_OTM 3Q 2020 SSF.pdfGK_OTM 3Q 2020 SSF.pdf Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-27 MAREK PIĄTKOWSKI PREZES ZARZĄDU Marek Piatkowski
2020-11-27 ADAM FRAJTAK CZŁONEK ZARZĄDU Adam Frajtak
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki