REKLAMA
ZAGŁOSUJ

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: wyniki finansowe

2021-11-26 18:14
publikacja
2021-11-26 18:14
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZEPAK_2021-3Q_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_Z_KIF-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2021-3Q_POZOSTALE_INFORMACJE_(2)-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 1 604 146 1 605 194 351 902 361 367
II. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej 83 917 -280 480 18 409 -63 143
III. Zysk (Strata) brutto 77 491 -288 375 16 999 -64 920
IV. Zysk (Strata) netto 106 210 -250 773 23 299 -56 455
V. Zysk (Strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 106 210 -247 428 23 299 -55 702
VI. Całkowite dochody 106 214 -250 897 23 300 -56 483
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -133 850 81 224 -29 363 18 285
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -359 516 -31 993 -78 867 -7 202
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 359 319 -28 465 78 824 -6 408
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -134 047 20 766 -29 406 4 675
XI. Zysk (Strata) netto na akcję (w złotych/euro na akcję) 2,09 -4,87 0,46 -1,10
XII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2021; 31.12.2020; 30.09.2021; 31.12.2020
XIII. Aktywa razem 3 187 798 2 878 628 688 078 623 782
XIV. Aktywa trwałe 2 059 783 1 857 355 444 599 402 478
XV. Aktywa obrotowe 1 128 015 1 021 273 243 479 221 304
XVI. Kapitał własny ogółem 1 055 349 949 463 227 794 205 743
XVII. Kapitał podstawowy 101 647 101 647 21 940 22 026
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 055 337 951 214 227 792 206 122
XIX. Zobowiązania razem 2 132 449 1 929 165 460 284 418 039
XX. Zobowiązania długoterminowe 1 189 224 861 085 256 691 186 592
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 943 225 1 068 080 203 593 231 447
XXII. Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 20,76 18,68 4,48 4,05
XXIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
WYBRANE JEDNOSTOWE DANE FINANSOWE
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 461 684 1 339 005 320 650 301 442
XXV. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej 60 066 -124 474 13 177 -28 022
XXVI. Zysk (Strata) brutto 55 297 -230 438 12 131 -51 877
XXVII. Zysk (Strata) netto 92 026 -192 188 20 188 -43 266
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -161 569 105 966 -35 443 23 855
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -141 405 -47 029 -31 020 -10 587
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 101 060 -400 22 170 -90
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem -201 914 58 537 -44 294 13 178
XXXII. Zysk (Strata) netto na akcję w złotych /euro na akcję 1,81 -3,78 0,40 -0,85
XXXIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2021; 31.12.2020; 30.09.2021; 31.12.2020
XXXIV. Aktywa razem 2 537 180 2 451 709 547 644 531 271
XXXV. Aktywa trwałe 1 531 338 1 497 850 330 536 324 575
XXXVI. Aktywa obrotowe 1 005 842 953 859 217 109 206 696
XXXVII. Kapitał własny ogółem 1 369 193 1 277 167 295 537 276 755
XXXVIII. Kapitał podstawowy 101 647 101 647 21 940 22 026
XXXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 167 987 1 174 542 252 107 254 516
XL. Zobowiązania długoterminowe 94 068 2 648 20 304 574
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 329 274 175 443 71 073 38 017
XLII. Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 26,94 25,13 5,81 5,45
XLIII. Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547


Powyższe dane zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów:1)
dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów (rachunku zysków i
strat) oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunku przepływów
pieniężnych) zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu
obrotowego od dnia 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku, co
daje 4,5585 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 30
września 2020 roku, co daje 4,4420 euro/złoty;2) dane
dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej
(bilansu) zgodnie ze średnim kursem euro/złoty ogłoszonym przez NBP na
dzień 30 września 2021 roku, tj. 4,6329 euro/złoty oraz na dzień 31
grudnia 2020 roku, tj. 4,6148 euro/złoty.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ZEPAK_2021-3Q_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_Z_KIF-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfZEPAK_2021-3Q_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_Z_KIF-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 roku oraz kwartalna informacja finansowa za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2021 roku
ZEPAK_2021-3Q_POZOSTAŁE INFORMACJE (2)-sig-sig-sig-sig-sig.pdfZEPAK_2021-3Q_POZOSTAŁE INFORMACJE (2)-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2021-11-26 Zygmunt Artwik Wiceprezes Zarządu
2021-11-26 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
2021-11-26 Andrzej Janiszowski Wiceprezes Zarządu
2021-11-26 Katarzyna Sobierajska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki