REKLAMA

ZAMET S.A.: wyniki finansowe

2021-05-31 17:45
publikacja
2021-05-31 17:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Zamet_Raport_2021_q1.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 35 665 51 396 7 801 11 691
II. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 3 894 0 886
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 379 4 788 83 1 089
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2 3 894 0 886
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 100) 11 080 (897) 2 520
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (40) (219) (9) (50)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 658 (4 418) 363 (1 005)
VIII. Przepływy pieniężne netto razem (2 482) 6 443 (543) 1 466
IX. Aktywa razem (*) 188 892 181 680 40 532 39 369
X. Zobowiązania i rezerwy (*) 65 102 57 651 13 969 12 493
XI. Zobowiązania długoterminowe (*) 20 825 21 334 4 469 4 623
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (*) 44 277 36 317 9 501 7 870
XIII. Kapitał własny (*) 123 790 124 029 26 563 26 876
XIV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (*) 123 790 124 029 26 563 26 876
XV. Kapitał zakładowy (*) 74 144 74 144 15 910 16 067
XVI. Liczba akcji (w szt.) 105 920 000 105 920 000 105 920 000 105 920 000
XVII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN) 0,0000 0,0368 0,0000 0,0084
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,1687 1,1710 0,2508 0,2537
WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO ZAMET S.A.
XIX. Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 1 246 1 242 273 283
XX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 263 (787) 58 (179)
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 240 381 52 87
XXII. Zysk (strata) netto 263 (787) 58 (179)
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (184) 1 207 (40) 275
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5) 333 (1) 76
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (28) (34) (6) (8)
XXVI. Przepływy pieniężne netto razem (217) 1 506 (47) 343
XXVII. Aktywa razem (*) 109 918 109 823 23 586 23 798
XXVIII. Zobowiązania i rezerwy (*) 14 626 14 794 3 138 3 206
XXIX. Zobowiązania długoterminowe (*) 856 1 346 184 292
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe (*) 13 770 13 448 2 955 2 914
XXXI. Kapitał własny (*) 95 292 95 029 20 448 20 592
XXXII. Kapitał zakładowy (*) 74 144 74 144 15 910 16 067
XXXIII. Liczba akcji (w szt.) 105 920 000 105 920 000 105 920 000 105 920 000
XXXIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w PLN) 0,0025 (0,0074) 0,0005 (0,0017)
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,8997 0,8972 0,1931 0,1944


(*) Wybrane
dane dotyczące skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania z
sytuacji finansowej zaprezentowano na dzień 31.03.2021 r. oraz
31.12.2020 r.


Wybrane dane
finansowe prezentowane w sprawozdaniu przeliczono na euro w następujący
sposób: - pozycje
dotyczące rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych za I kwartał 2021 roku (odpowiednio za I kwartał 2020 roku)
przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.
Kurs euro za I kwartał 2021 r. oraz I kwartał 2020 r. wyniósł
odpowiednio 4,5721 zł. oraz 4,3963 zł.- pozycje
bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP,
obowiązującego na dzień bilansowy, który na 31 marca 2021 roku i 31
grudnia 2020 roku wyniósł odpowiednio 4,6603 zł i 4,6148 zł.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK Zamet_Raport 2021 q1.pdfGK Zamet_Raport 2021 q1.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Zamet za I kwartał 2021 r. zawierający kwartalną informację finansową Zamet S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Artur Jeziorowski Prezes Zarządu
2021-05-31 Adrian Smeja Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki