REKLAMA

WIKANA: wyniki finansowe

2021-04-19 22:49
publikacja
2021-04-19 22:49
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_WIKANA_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_w_spr._wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_dot._KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_WIKANA_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_WIKANA_S.A_2020_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzD_GK_WIKANA_2020_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 3 088 3 222 690 749
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 853 1 834 2 426 426
III. Zysk (strata) brutto 9 849 910 2 201 211
IV. Zysk (strata) netto 9 259 503 2 069 117
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 871 749 1 089 174
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -33 210 1 615 -7 423 375
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 30 887 -2 292 6 903 -532
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 2 548 72 569 17
IX. Aktywa razem 91 750 49 521 19 882 11 629
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 50 675 17 645 10 981 4 144
XI. Zobowiązania długoterminowe 32 410 2 623 7 023 616
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 18 265 15 022 3 958 3 528
XIII. Kapitał własny 41 075 31 876 8 901 7 485
XIV. Kapitał zakładowy 39 530 40 030 8 566 9 400
XV. Liczba akcji (w szt.) 19 765 064 20 014 797 19 765 064 20 014 797
XVI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,47 0,03 0,10 0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,08 1,59 0,45 0,37
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00


Kurs EURO do przeliczenia pozycji bilansu: 2020 - 4,6148 zł, 2019 -
4,2585 zł.


Kurs EURO do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych: 2020 - 4,4742 zł, 2019 - 4,3018 zł.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Zarzadu.pdfList Zarzadu.pdf List Zarzadu
Sprawozdanie z badania_WIKANA S.A..pdfSprawozdanie z badania_WIKANA S.A..pdf Sprawozdanie z badania_WIKANA S.A.
Oswiadczenie w spr. wyboru firmy audytorskiej.pdfOswiadczenie w spr. wyboru firmy audytorskiej.pdf Oswiadczenie w spr. wyboru firmy audytorskiej
Oswiadczenie dot. KA.pdfOswiadczenie dot. KA.pdf Oswiadczenie dot. Komitetu Audytu
Ocena RN WIKANA S.A..pdfOcena RN WIKANA S.A..pdf Ocena Rady Nadzorczej
JSF WIKANA S.A 2020 r..pdfJSF WIKANA S.A 2020 r..pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe
SzD GK WIKANA 2020 r..pdfSzD GK WIKANA 2020 r..pdf Sprawozdanie z dzialalnosci

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19 Piotr Kwaśniewski Prezes Zarządu
2021-04-19 Paweł Chołota Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-19 Grzegorz Witek Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki