REKLAMA
WEBINAR

WIELTON S.A.: wyniki finansowe

2022-11-17 06:29
publikacja
2022-11-17 06:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_WIELTON_Q3_2022-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 2 495 910 1 929 224 532 404 423 215
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 93 155 71 423 19 871 15 668
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 94 995 58 278 20 263 12 785
IV. Zysk (strata) netto 94 227 46 769 20 100 10 260
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 91 874 45 594 19 598 10 002
VI. Zysk (strata) na akcje (PLN; EUR) 1,52 0,76 0,32 0,17
VII. Rozwodniony zysk (strata) na akcje (PLN; EUR) 1,52 0,76 0,32 0,17
VIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie - - 4,6880 4,5585
Rachunek przepływów pienieżnych
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -71 336 48 889 -15 217 10 725
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -64 917 -58 740 -13 847 -12 886
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 101 821 -26 541 21 719 -5 822
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -34 432 -36 392 -7 345 -7 983
XIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie - - 4,6880 4,5585
XIV. Stan na Stan na Stan na Stan na
XV. Bilans 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XVI. Aktywa 2 258 353 1 857 513 463 747 403 860
XVII. Zobowiązania długoterminowe 529 794 459 984 108 792 100 010
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 162 523 931 580 238 721 202 544
XIX. Kapitał własny 566 036 465 949 116 234 101 306
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 553 831 440 307 113 728 95 731
XXI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu - - 4,8698 4,5994
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
XXII. Przychody ze sprzedaży 1 415 760 1 127 441 301 997 247 327
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 66 543 56 150 14 194 12 318
XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 55 318 45 469 11 800 9 975
XXV. Zysk (strata) netto 59 707 35 150 12 736 7 711
XXVI. Liczba akcji w szt. 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000
XXVII. Zysk na akcje (PLN; EUR) 0,99 0,58 0,21 0,13
XXVIII. Rozwodniony zysk na akcje (PLN; EUR) 0,99 0,58 0,21 0,13
XXIX. Średni kurs PLN/EUR w okresie - - 4,6880 4,5585
Rachunek przepływów pienieżnych
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 261 68 025 6 242 14 923
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -68 219 -48 719 -14 552 -10 249
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 21 692 -14 364 4 627 -3 151
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem -17 266 6 942 -3 683 1 523
XXXIV. Średni kurs PLN/EUR w okresie - - 4,6880 4,5585
XXXV. Stan na Stan na Stan na Stan na
XXXVI. Bilans 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XXXVII. Aktywa 1 471 404 1 270 094 302 149 276 143
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 043 882 897 196 214 358 195 068
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 226 634 226 816 46 539 49 314
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 786 907 651 540 161 589 141 658
XLI. Kapitał własny 427 522 372 898 87 790 81 075
XLII. Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 480 2 625
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN: EUR) 7,08 6,18 1,45 1,34
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN:EUR) 7,08 6,18 1,45 1,34
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda za 1 akcję (PLN:EUR) - 0,33 - 0,07
XLVI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu - - 4,8698 4,5994
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF_WIELTON_Q3_2022-sig.pdfSSF_WIELTON_Q3_2022-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Wielton za III kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-17 Paweł Szataniak Prezes Zarządu Paweł Szataniak
2022-11-17 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2022-11-17 Piotr Kuś Wiceprezes Zarządu Piotr Kuś
2022-11-17 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
2022-11-17 Włodzimierz Masłowski Członek Zarządu Włodzimierz Masłowski
2022-11-17 Andrzej Mowczan Członek Zarządu Andrzej Mowczan
2022-11-17 Maciej Grzelązka Członek Zarządu Maciej Grzelązka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki