REKLAMA

WIELTON S.A.: wyniki finansowe

2022-09-15 06:52
publikacja
2022-09-15 06:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wielton_raport_2022_H1-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wielton_2022_PSF_PZR_skrocone_EMITENT_PL_srodroczne-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wielton_2022_PSSF_MSSF_skrocone_EMITENT__PL_srodroczne-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze / 2021 półrocze / 2022 półrocze / 2021
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 1 636 168 1 308 353 352 417 287 729
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 62 210 59 378 13 400 13 058
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 82 476 52 032 17 765 11 443
IV. Zysk (strata) netto 85 792 41 094 18 479 9 037
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 83 978 40 115 18 088 8 822
VI. Zysk na akcję (PLN; EUR) 1,39 0,66 0,30 0,15
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 1,39 0,66 0,30 0,15
VIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,6427 4,5472
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -100 930 59 985 -21 740 13 192
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -58 793 -40 557 -12 664 -8 919
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 110 800 -1 047 23 865 -230
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -48 923 18 381 -10 538 4 042
XIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,6427 4,5472
XIV. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XV. Bilans 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XVI. Aktywa 2 182 041 1 857 513 466 188 403 860
XVII. Zobowiązania długoterminowe 510 596 459 984 109 088 100 010
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 131 174 931 580 241 673 202 544
XIX. Kapitał własny 540 271 465 949 115 428 101 306
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 506 526 440 307 108 218 95 731
XXI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu X X 4,6806 4,5994
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
XXII. Przychody ze sprzedaży 912 880 724 837 196 627 159 403
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 43 389 42 372 9 346 9 318
XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 40 676 36 424 8 761 8 010
XXV. Zysk (strata) netto 48 386 28 373 10 422 6 240
XXVI. Liczba akcji w szt. 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000
XXVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN; EUR) 0,80 0,47 0,17 0,10
XXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN; EUR) 0,80 0,47 0,17 0,10
XXIX. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,6427 4,5472
Rachunek przepływów pienieżnych
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -20 214 44 169 -4 354 9 713
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -30 273 -32 912 -6 521 -7 238
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 28 042 6 947 6 040 1 528
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem -22 445 18 204 -4 834 4 003
XXXIV. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,6427 4,5472
XXXV. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XXXVI. Bilans 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XXXVII. Aktywa 1 470 482 1 270 094 314 165 276 143
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 061 771 897 196 226 845 195 068
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 235 649 226 816 50 346 49 314
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 797 292 651 540 170 340 141 658
XLI. Kapitał własny 408 711 372 898 87 320 81 075
XLII. Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 580 2 625
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,77 6,18 1,45 1,34
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,77 6,18 1,45 1,34
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł - 0,33 - 0,07
XLVI. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,6806 4,5994
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Wielton_raport_2022_H1-sig.pdfWielton_raport_2022_H1-sig.pdf ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 30 CZERWCA 2022 R.
Wielton 2022 PSF PZR skrócone EMITENT PL śródroczne-sig.pdfWielton 2022 PSF PZR skrócone EMITENT PL śródroczne-sig.pdf RAPORT BIEGŁEGO Z PRZEGLĄDU JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R
Wielton 2022 PSSF MSSF skrócone EMITENT PL śródroczne-sig.pdfWielton 2022 PSSF MSSF skrócone EMITENT PL śródroczne-sig.pdf RAPORT BIEGŁEGO Z PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022 R

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-15 Paweł Szataniak Prezes Zarządu Paweł Szataniak
2022-09-15 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2022-09-15 Piotr Maciej Kamiński Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Piotr Maciej Kamiński
2022-09-15 Piotr Kuś Wiceprezes Zarządu Piotr Kuś
2022-09-15 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
2022-09-15 Włodzimierz Masłowski Członek Zarządu Włodzimierz Masłowski
2022-09-15 Andrzej Mowczan Członek Zarządu Andrzej Mowczan
2022-09-15 Maciej Grzelązka Członek Zarządu Maciej Grzelązka
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki