REKLAMA

WIELTON S.A.: wyniki finansowe

2020-09-17 06:21
publikacja
2020-09-17 06:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Wielton_raport_2020H1-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wielton_2020_PSF_PZR_skrocone_EMITENT_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wielton_2020_PSSF_MSSF_skrocone_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WIELTON1H2020.xml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WIELTON1H2020.xml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 814 577 1 326 182 183 410 309 277
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 868 59 632 -1 096 13 907
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -16 268 56 498 -3 663 13 176
IV. Zysk (strata) netto -805 40 368 -181 9 414
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 368 40 128 308 9 358
VI. Zysk na akcję (PLN; EUR) 0,02 0,66 0,00 0,16
VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN; EUR) 0,02 0,66 0,00 0,16
VIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,4413 4,2880
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 908 59 702 1 105 13 923
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 546 -49 566 -6 202 -11 559
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 11 115 9 623 2 503 2 244
XII. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -11 523 19 759 -2 595 4 608
XIII. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,4413 4,2880
XIV. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XV. Bilans 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XVI. Aktywa 1 363 369 1 397 778 305 277 328 232
XVII. Zobowiązania długoterminowe 373 996 383 669 83 743 90 095
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 586 518 610 685 131 330 143 404
XIX. Kapitał własny 402 855 403 425 90 205 94 734
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 378 725 377 096 84 802 88 551
XXI. Kurs PLN/EUR na koniec okresu X X 4,4660 4,2585
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Rachunek zysków i strat
XXII. Przychody ze sprzedaży 364 399 592 015 82 048 138 063
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 147 36 859 -709 8 596
XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -7 520 32 928 -1 693 7 679
XXV. Zysk (strata) netto 6 725 25 783 1 514 6 013
XXVI. Liczba akcji w szt. 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000
XXVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN; EUR) 0,11 0,43 0,03 0,10
XXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN; EUR) 0,11 0,43 0,03 0,10
XXIX. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,4413 4,2880
Rachunek przepływów pienieżnych
XXX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 021 -1 220 5 183 -285
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -25 098 -35 802 -5 651 -8 349
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 7 592 33 769 1 709 7 875
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem 5 515 -3 253 1 242 -759
XXXIV. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,4413 4,2880
XXXV. stan na dzień stan na dzień stan na dzień stan na dzień
XXXVI. Bilans 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XXXVII. Aktywa 981 187 978 799 219 702 229 846
XXXVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 640 649 640 138 143 450 150 320
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe 255 570 245 100 57 226 57 555
XL. Zobowiązania krótkoterminowe 362 153 373 906 81 091 87 802
XLI. Kapitał własny 340 538 338 661 76 251 79 526
XLII. Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 704 2 836
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,64 5,61 1,26 1,32
XLIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,64 5,61 1,26 1,32
XLV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł X 0,25 X 0,06
XLVI. Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,4660 4,2585
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Wielton_raport_2020H1-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfWielton_raport_2020H1-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 30 CZERWCA 2020 R.
Wielton 2020 PSF PZR skrócone EMITENT PL-sig.pdfWielton 2020 PSF PZR skrócone EMITENT PL-sig.pdf RAPORT BIEGŁEGO Z PRZEGLĄDU JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R
Wielton 2020 PSSF MSSF skrócone PL-sig.pdfWielton 2020 PSSF MSSF skrócone PL-sig.pdf RAPORT BIEGŁEGO Z PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 R
WIELTON1H2020.xmlWIELTON1H2020.xml WIELTON1H2020 xml plik XML
WIELTON1H2020.xml.XAdESWIELTON1H2020.xml.XAdES WIELTON1H2020.xml plik XADES

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-17 Paweł Szataniak Prezes Zarządu Paweł Szataniak
2020-09-17 Mariusz Golec Wiceprezes Zarządu Mariusz Golec
2020-09-17 Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu Piotr Maciej Kamiński
2020-09-17 Piotr Kuś Wiceprezes Zarządu Piotr Kuś
2020-09-17 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
2020-09-17 Włodzimierz Masłowski Członek Zarządu Włodzimierz Masłowski
2020-09-17 Andrzej Mowczan Członek Zarządu Andrzej Mowczan
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Darmowy program do rozliczania PIT 2020

Darmowy program do rozliczania PIT 2020

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki