1,5200 zł
-0,65% -0,0100 zł
Wasko SA (WAS)

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-03
Skrócona nazwa emitenta
WASKO S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 03.12.2019r. umowy pomiędzy Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (Zamawiający), a konsorcjum (Wykonawca), w skład którego wchodzi: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Konsorcjum.

Przedmiotem umowy jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanej przez Zamawiającego macierzy dyskowej, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 13 025 700,00 zł brutto w tym:
1) w zakresie zamówienia podstawowego (dostawa Sprzętu wraz z wdrożeniem) 7 995 123,00 zł brutto, z czego na Emitenta przypada 5 502 036,00 zł brutto;
2) w zakresie prawa opcji (dostawa Sprzętu), jeśli Zamawiający zdecyduje się z niego skorzystać 5 030 577,00 brutto, z czego na Emitenta przypada 3 675 240,00 zł brutto;.

Umowa w zakresie zamówienia podstawowego zostanie zrealizowana w ciągu 40 dni od daty zawarcia umowy tj. 11.01.2020 r.
Termin realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (gdy Zamawiający złoży zawiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji). Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy Sprzętu w ramach prawa opcji, w terminie 45 od dnia otrzymania zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji.

Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, udzieli 36-o miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:
-niedotrzymanie terminu realizacji umowy dla zamówienia podstawowego: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- niedotrzymanie terminu realizacji umowy dla prawa opcji: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- niedotrzymanie terminu realizacji umowy w zakresie odbioru technicznego/ilościowego: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- niedotrzymanie terminu realizacji umowy w zakresie usunięcia awarii oraz czasu reakcji: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
- niezapewnienie poprawek do oprogramowania, - 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy rozpoczęty dzień, w którym poprawki nie zostały zapewnione;
- niedotrzymania terminu dostawy nowych wersji BIOS’u, poprawek (service pack), firmware’ów, sterowników oraz wykonania ich instalacji 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- niewykonanie serwisu prewencyjnego - 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych);
- niedotrzymanie terminu dostawy projektu technicznego oraz dokumentacji powykonawczej – 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- Odstąpienie od umowy - 20% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto, przy czym w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od części umowy, podstawą naliczenia kary umownej jest wartość umowy brutto w części objętej wypowiedzeniem lub odstąpieniem;
- Łączna odpowiedzialność z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto.
Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Podpisanie umowy jest wynikiem wybrania przez Zamawiającego oferty konsorcjum, w skład którego wchodzi: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Konsorcjum, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Rozbudowa macierzy dyskowej Hitachi VSP F1500 na potrzeby projektu CHD”, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31 z dnia 22.11.2019r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-03 Tomasz Macalik Członek Zarządu
2019-12-03 Rafał Stefanowski Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.