11,4000 zł
-0,87% -0,1000 zł
VOTUM (VOT)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_za_IQ2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe - Grupa Kapitałowa VOTUM
I. Przychody ze sprzedaży 31 073 26 128 7 230 6 123
II. Koszty działalności operacyjnej 26 131 23 517 6 080 5 511
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 842 2 628 1 127 616
IV. Zysk (strata) brutto 4 662 2 403 1 085 563
V. Zysk (strata) netto 4 178 1 865 972 437
VI. Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym -13 37 -3 9
VII. Zysk (strata) netto podmiotu dominującego 4 191 1 828 975 428
VIII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
IX. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,35 0,15 0,08 0,04
X. Aktywa razem 97 061 94 443 22 566 21 963
XI. Zobowiązania razem 53 945 53 243 12 542 12 382
XII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 34 688 30 788 8 065 7 160
XIII. Kapitał własny 43 116 41 200 10 024 9 581
XIV. Kapitał podstawowy 1 200 1 200 279 279
XV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 3,59 3,43 0,84 0,8
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 919 -56 912 -13
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 653 394 -385 92
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 264 -1 397 -294 -327
Wybrane dane finansowe - VOTUM s.A.
XIX. Przychody ze sprzedaży 19 326 20 016 4 497 4 691
XX. Koszty działalności operacyjnej 17 324 19 731 4 031 4 624
XXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 374 4 126 785 967
XXII. Zysk (strata) brutto 3 335 4 013 776 940
XXIII. Zysk (strata) netto 2 771 3 547 645 831
XXIV. Liczba udziałów/akcji w sztukach 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
XXV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,23 0,3 0,05 0,07
XXVI. Aktywa razem 85 538 86 201 19 887 20 047
XXVII. Zobowiązania razem 41 268 44 109 9 594 10 258
XXVIII. w tym zobowiązania krótkoterminowe 30 920 29 253 7 189 6 803
XXIX. Kapitał własny 44 270 42 092 10 292 9 789
XXX. Kapitał podstawowy 1 200 1 200 279 279
XXXI. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 3,69 3,51 0,86 0,82
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 703 1 297 629 304
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 508 138 -351 32
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -537 -648 -125 -152


Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane za
okres od 1 stycznia 2019 roku do31 marca 2019 roku. Dane porównawcze
prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku dla
skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1
stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku dla skonsolidowanego
sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z
przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym
kapitale własnym.

Wybrane dane finansowe w EUR zostały przedstawione zgodnie z par. 64 ust.
2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku:-
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według
średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy:-
31 marca 2019 roku: 1 EUR = 4,3013 PLN- 31 grudnia 2018 roku: 1 EUR =
4,3000 PLN- pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
skróconego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych
przez NBP obowiązującychna ostatni dzień każdego miesiąca do
końca I kwartału danego roku:-od 1 stycznia 2019 do 31 marca
2019: 1 EUR = 4,2978 PLN-od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018: 1 EUR =
4,2669 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport za IQ2019 r..pdfRaport za IQ2019 r..pdf Raport za IQ2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-24 Bartłomiej Krupa Prezes Zarządu
2019-05-24 Kamil Krążek Wiceprezes Zarządu
2019-05-24 Tomasz Stanisławski Wiceprezes Zarządu
2019-05-24 Magdalena Kryska Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.