REKLAMA

VIVID GAMES S.A.: wyniki finansowe

2020-06-30 22:53
publikacja
2020-06-30 22:53
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_w_2019_roku_FIN.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_2019_Vivid_Games_SA__ostateczne.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
20191231_Vivid_Games_SzB_JSF_20200630-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OSWIADCZENIE_O_STOSOWANIU_ZASAD_LADU_KORPORACYJNEGO_W_GRUPIE_KAPITALOWEJ_VIVID_GAMES_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_Rady_Nadzorczej_dotyczaca_sprawozdania_z_dzialalnosci_i_spr._finan..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._KA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
I. Aktywa trwałe 33 360,51 31 211,68 7 833,86 7 258,53
II. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 922,16 0,00 216,55 0,00
III. Aktywa obrotowe 5 260,70 3 518,28 1 235,34 818,20
IV. Aktywa razem 39 543,37 34 729,96 9 285,75 8 076,73
V. Kapitał własny 16 437,22 15 736,05 3 859,86 3 659,55
VI. Kapitał podstawowy 2 974,34 2 974,34 698,45 691,71
VII. Zobowiązania długoterminowe, wtym: 9 681,21 15 257,80 2 273,38 3 548,33
VIII. Dłużne papiery wartościowe 0,00 10 299,28 0,00 2 395,18
IX. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 13 424,94 3 736,11 3 152,50 868,86
X. Dłużne papiery wartościowe 10 569,83 120,19 2 482,05 27,95
XI. Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi: 19 698,09 17 486,56 4 579,03 4 098,19
XII. Przychody ze sprzedaży 12 336,47 10 325,50 2 867,75 2 419,91
XIII. Koszt wytworzenia na własne potrzeby 7 361,62 7 161,06 1 711,29 1 678,28
XIV. Koszty działalności operacyjnej -18 602,56 -22 420,26 -4 324,37 -5 254,46
XV. Zysk (-strata) na działalności operacyjnej 1 753,29 -4 421,12 407,57 -1 036,14
XVI. Całkowite dochody ogółem 429,86 -5 442,28 99,93 -1 275,46
XVII. EBITDA 6 614,15 1 879,03 1 537,53 440,37
XVIII. Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR) 0,01 -0,19 0,00 -0,04
XIX. Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR) 0,01 -0,19 0,00 -0,04
XX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 29 632 140 28 957 400 29 632 140 28 957 400
XXI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt. 29 632 140 28 957 400 29 632 140 28 957 400
XXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 814,62 1 938,74 886,75 454,37
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 410,88 -7 021,82 -1 490,28 -1 645,65
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 410,22 -1 293,71 792,74 -303,20
XXV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu 2 623,63 1 809,67 609,89 424,12Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano
następujące kursy: 
1.                Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej –
kurs NBP z dnia: 
31 grudnia 2019 roku – 1 EUR = 4,2585 PLN
31 grudnia 2018 roku – 1 EUR = 4,3000 PLN

2.                Dla pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów w
danym roku
- kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca danego roku.
2019 roku 1 EUR = 4,3018 PLN
2018 roku 1 EUR = 4,2669 PLN
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie z działalności w 2019 roku FIN.pdfSprawozdanie z działalności w 2019 roku FIN.pdf Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Vivid Games S.A. w 2019 roku
JSF 2019 Vivid Games SA_ ostateczne.pdfJSF 2019 Vivid Games SA_ ostateczne.pdf Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
20191231_Vivid Games_SzB_JSF_20200630-sig.pdf20191231_Vivid Games_SzB_JSF_20200630-sig.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ VIVID GAMES 2019.pdfOŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ VIVID GAMES 2019.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i spr. finan..pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i spr. finan..pdf Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań i spraozdania z działalności
Oświadczenie RN dot. KA.pdfOświadczenie RN dot. KA.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej Vivid Games S.A.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Remigiusz Kościelny Prezes Zarządu
2020-06-30 Jarosław Wojczakowski Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-30 Hanna Gelo Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy jak abonament na samochód

Kredyt balonowy jak abonament na samochód

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki