REKLAMA

UNIBEP S.A.: wyniki finansowe

2021-04-20 07:45
publikacja
2021-04-20 07:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
uni_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
uni_2020-12-31.zip.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_UNIBEP_w_2020_roku.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_UNIBEP_w_2020_roku.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Unibep_CSR_za_rok_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Unibep_CSR_za_rok_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
UNIBEP_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
UNIBEP_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_dotyczaca_SF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dotyczace_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 1 682 337,00 1 661 974,00 376 008,00 386 344,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 59 792,00 50 894,00 13 364,00 11 831,00
III. Zysk (strata) brutto 54 604,00 37 772,00 12 204,00 8 780,00
IV. Zysk (strata) netto 37 153,00 28 984,00 8 304,00 6 738,00
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 37 227,00 28 921,00 8 320,00 6 723,00
VI. Całkowite dochody netto przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 26 617,00 26 037,00 5 949,00 6 053,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 121 307,00 177 420,00 27 112,00 41 243,00
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 341,00 -11 044,00 -1 641,00 -2 567,00
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 429,00 -44 166,00 -6 354,00 -10 267,00
X. Przepływy pieniężne netto razem 85 587,00 122 255,00 19 129,00 28 420,00
XI. Aktywa razem 1 227 323,00 1 169 269,00 265 954,00 274 573,00
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 896 587,00 844 139,00 194 285,00 198 225,00
XIII. Zobowiązania długoterminowe 203 988,00 192 035,00 44 203,00 45 094,00
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 692 599,00 652 104,00 150 082,00 153 130,00
XV. Kapitał własny ogółem 330 736,00 325 130,00 71 669,00 76 349,00
XVI. Kapitał podstawowy 3 507,00 3 507,00 760,00 824,00
XVII. Liczba akcji (w szt.) 31 570 634,00 33 070 634,00 31 570 634,00 33 070 634,00
XVIII. Podstawowy zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 1,17 0,86 0,26 0,20
XIX. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) 1,17 0,86 0,26 0,20
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 8,73 8,17 1,89 1,92
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
uni_2020-12-31.zipuni_2020-12-31.zip Sprawozdanie finansowe Grupy UNIBEP 2020 r.
uni_2020-12-31.zip.xadesuni_2020-12-31.zip.xades
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_UNIBEP_w_2020_roku.xhtmlSprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_UNIBEP_w_2020_roku.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy UNIBEP w 2020 r.
Sprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_UNIBEP_w_2020_roku.xhtml.xadesSprawozdanie_zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_UNIBEP_w_2020_roku.xhtml.xades
Unibep_CSR_za_rok_2020.xhtmlUnibep_CSR_za_rok_2020.xhtml Raport Zrównoważonego Rozwoju za 2020 r.
Unibep_CSR_za_rok_2020.xhtml.xadesUnibep_CSR_za_rok_2020.xhtml.xades
UNIBEP_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtmlUNIBEP_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml Grupa UNIBEP Sprawozdanie biegłego rewidenta 2020 r.
UNIBEP_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xadesUNIBEP_Sprawozdanie_z_badania_SSF_31122020_PL.xhtml.xades
Ocena_RN_dotyczaca_SF.xhtmlOcena_RN_dotyczaca_SF.xhtml Ocena Rady Nadzorczej Unibep S.A. dotycząca sprawozdań finansowych 2020 r.
Oswiadczenie_RN_dotyczace_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.xhtmlOswiadczenie_RN_dotyczace_funkcjonowania_Komitetu_Audytu.xhtml Oświadczenie Rady Nadzorczej Unibep S.A. dotyczące Komitetu Audytu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki