REKLAMA

ULTIMATE GAMES S.A.: wyniki finansowe

2023-09-15 00:26
publikacja
2023-09-15 00:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
UG_SSF_30.06.2023_ost-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ultimate_Games_PSSF_2023_raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ultimate_Games_PSF_2023_raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 048 12 546 2 612 2 702
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 552 3 147 553 678
III. EBITDA* 2 593 3 202 562 690
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 2 948 3 509 639 756
V. Zysk (strata) netto 2 220 2 831 481 610
VI. - przypadający na Jednostkę dominującą 2 302 3 027 499 652
VII. - przypadający na udziały niedające kontroli (81) (196) (18) (42)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 178 1 284 39 276
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 373 94 81 20
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 605) (7 766) (565) (1 673)
XI. Przepływy pieniężne netto – razem (2 054) (6 389) (445) (1 376)
XII. Liczba akcji na 30.06. 5 230 000 5 230 000 5 230 000 5 230 000
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) za 1 półrocze 0,42 0,54 0,09 0,12
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) na 30.06. 5,96 8,31 1,29 1,79
XV. Wyszczególnienie na 30.06.2023 na 31.12.2022 na 30.06.2023 na 31.12.2022
XVI. PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000
XVII. Aktywa / Pasywa razem 38 707 39 170 8 698 8 352
XVIII. Aktywa trwałe 14 630 14 862 3 287 3 169
XIX. Aktywa obrotowe 24 078 24 308 5 410 5 183
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 28 763 29 080 6 463 6 201
XXI. Kapitał mniejszości 2 393 2 772 538 591
XXII. Zobowiązania długoterminowe 5 462 5 451 1 227 1 162
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 088 1 867 469 398
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 549 12 899 2 720 2 778
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 161 4 031 685 868
XXVI. EBITDA* 3 182 4 070 690 877
XXVII. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 3 194 4 396 692 947
XXVIII. Zysk (strata) netto 2 399 3 616 520 779
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 396 3 097 86 667
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 427 (121) 93 (26)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 615) (7 845) (567) (1 690)
XXXII. Przepływy pieniężne netto – razem (1 792) (4 869) (388) (1 049)
XXXIII. Liczba akcji na 30.06. 5 230 000 5 230 000 5 230 000 5 230 000
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) za 1 półrocze 0,46 0,69 0,10 0,15
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) na 30.06. 3,88 3,63 0,84 0,78
XXXVI. Wyszczególnienie na 30.06.2023 na 31.12.2022 na 30.06.2023 na 31.12.2022
XXXVII. PLN'000 PLN'000 EUR'000 EUR'000
XXXVIII. Aktywa / Pasywa razem 23 110 22 986 5 193 4 901
XXXIX. Aktywa trwałe 2 792 2 936 627 626
XL. Aktywa obrotowe 20 318 20 050 4 566 4 275
XLI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 20 304 20 523 4 562 4 376
XLII. Kapitał mniejszości 2 807 2 463 631 525
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 730 712 164 152
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 2 077 1 751 467 373


Powyższe
dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:-
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP
na dzień 30 czerwca 2023 r. – 4,4503 PLN/EURO oraz na dzień 31 grudnia
2022 r. – 4,6899 PLN/EURO,-
pozycje skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca
okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. 
– 4,6130 PLN/EUR oraz od 1
stycznia do 30 czerwca 2022 r.  –
4,6427  PLN/EUR.*EBITDA
liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
UG_SSF 30.06.2023_ost-sig.pdfUG_SSF 30.06.2023_ost-sig.pdf RAPORT PÓŁROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A.
Ultimate Games_PSSF 2023_raport z przeglądu.pdfUltimate Games_PSSF 2023_raport z przeglądu.pdf RAPORT Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A.
Ultimate Games_PSF 2023_raport z przeglądu.pdfUltimate Games_PSF 2023_raport z przeglądu.pdf RAPORT Z PRZEGLĄDU SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ULTIMATE GAMES S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-15 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki