REKLAMA

ULTIMATE GAMES S.A.: wyniki finansowe

2023-05-12 17:17
publikacja
2023-05-12 17:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ULG_Raport_SSF_31.03.2023_12052023-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 185 5 890 1 316 1 267
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 732 2 497 369 537
III. EBITDA* 1 756 2 529 373 544
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 2 272 2 482 483 534
V. Zysk (strata) netto 1 802 1 881 383 405
VI. - przypadający na Jednostkę dominującą 1 876 1 929 399 415
VII. - przypadający na udziały niedające kontroli (74) (48) (16) (10)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (162) 1 081 (35) 233
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 385 (119) 82 (26)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
XI. Przepływy pieniężne netto – razem 223 963 47 207
XII. Liczba akcji na 31.03. 5 230 000 5 230 000 5 230 000 5 230 000
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) za 1 kwartał 0,34 0,36 0,07 0,08
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) na 31.03. 6,38 9,60 1,36 2,07
XV. Na 31.03.2023 Na 31.12.2022 Na 31.03.2023 Na 31.12.2022
XVI. PLN`000 PLN`000 EUR`000 EUR`000
XVII. Aktywa / Pasywa razem 40 214 39 170 8 601 8 352
XVIII. Aktywa trwałe 14 533 14 862 3 108 3 169
XIX. Aktywa obrotowe 25 681 24 308 5 493 5 183
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 30 953 29 080 6 620 6 201
XXI. Kapitał mniejszości 2 411 2 772 516 591
XXII. Zobowiązania długoterminowe 5 317 5 451 1 137 1 162
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 534 1 867 328 398
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 181 6 369 1 315 1 370
XXV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 617 3 160 344 680
XXVI. EBITDA* 1 629 3 183 347 685
XXVII. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 1 594 3 145 339 677
XXVIII. Zysk (strata) netto 1 104 2 547 235 548
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 1 885 8 406
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 414 (129) 88 (28)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
XXXII. Przepływy pieniężne netto – razem 452 1 757 96 378
XXXIII. Liczba akcji na 31.03. 5 230 000 5 230 000 5 230 000 5 230 000
XXXIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) za 1 kwartał 0,21 0,49 0,04 0,10
XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) na 31.03. 4,13 4,93 0,88 1,06
XXXVI. Na 31.03.2023 Na 31.12.2022 Na 31.03.2023 Na 31.12.2022
XXXVII. PLN`000 PLN`000 EUR`000 EUR`000
XXXVIII. Aktywa / Pasywa razem 23 688 22 986 5 066 4 901
XXXIX. Aktywa trwałe 2 598 2 936 556 626
XL. Aktywa obrotowe 21 090 20 050 4 511 4 275
XLI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta 21 624 20 523 4 625 4 376
XLII. Kapitał mniejszości 2 064 2 463 442 525
XLIII. Zobowiązania długoterminowe 577 712 123 152
XLIV. Zobowiązania krótkoterminowe 1 487 1 751 318 373
<html>
<head>

</head>
<body>
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif">Powyższe
dane finansowe za okres 3 miesięcy 2023 i 2022 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif">-
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez
NBP na dzień 31 marca 2023 r. – 4,6755 PLN/EURO oraz na dzień 31
grudnia 2022 r. – 4,6899 PLN/EURO,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif">-
pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz skróconego śródrocznego skonsolidowanego
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP na ostatni
dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31
marca 2023 r.</font></span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span> 
</span><span style="line-height: 115%">– 4,7005 PLN/EUR oraz od 1
stycznia do 31 marca<br style="line-height: 115%">2022 r.</span><span> 
</span><span style="line-height: 115%">– 4,6472 PLN/EUR.</span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif">*EBITDA
liczona jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.</font></span>
</p>
</div>
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif"><br clear="all" style="line-height: 115%">
</font></span> </body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ULG_Raport_SSF 31.03.2023_12052023-sig.pdfULG_Raport_SSF 31.03.2023_12052023-sig.pdf RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ULTIMATE GAMES S.A. za I kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-12 Mateusz Zawadzki Prezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki