ULMA Construccion SA: wyniki finansowe

2020-05-14 00:45
publikacja
2020-05-14 00:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_032020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - I KWARTAŁ 2020 R. i I KWARTAŁ 2019 R.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 733 51 567 11 085 11 998
II. Wynik z działalności operacyjnej 4 962 9 611 1 129 2 236
III. Wynik przed opodatkowaniem 4 856 9 931 1 105 2 311
IV. Wynik netto 3 950 7 796 898 1 814
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 098) 8 839 (250) 2 057
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 116) (142) (254) (33)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 305) (3 114) (297) (725)
VIII. Przepływy pieniężne netto (3 519) 5 583 (801) 1 299
IX. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,75 1,48 0,17 0,35
X. Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,75 1,48 0,17 0,35
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 31 MARCA 2020 R. i 31 GRUDNIA 2019 R.
XI. Aktywa razem 395 748 393 172 86 934 92 327
XII. Zobowiązania 48 473 49 040 10 648 11 516
XIII. Zobowiązania długoterminowe 12 168 12 161 2 673 2 856
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 36 305 36 879 7 975 8 660
XV. Kapitał własny 347 275 344 132 76 286 80 811
XVI. Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 309 2 468
XVII. Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XVIII. Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 66,08 65,49 14,52 15,38
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - I KWARTAŁ 2020 R. i I KWARTAŁ 2019 R.
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 322 44 473 8 717 10 348
XXI. Wynik z działalności operacyjnej 1 108 8 087 252 1 882
XXII. Wynik brutto 2 047 8 992 466 2 092
XXIII. Wynik netto 1 649 7 068 375 1 645
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (384) 6 848 (87) 1 593
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 019) 1 231 (232) 287
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 305) (1 363) (297) (317)
XXVII. Przepływy pieniężne netto (2 708) 6 716 (616) 1 563
XXVIII. Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,31 1,34 0,07 0,31
XXIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,31 1,34 0,07 0,31
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 31 MARCA 2020 R. i 31 GRUDNIA 2019 R.
XXX. Aktywa razem 376 188 374 689 82 637 87 986
XXXI. Zobowiązania 43 039 43 189 9 454 10 142
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 12 168 12 161 2 673 2 856
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 30 871 31 028 6 781 7 286
XXXIV. Kapitał własny 333 149 331 500 73 183 77 844
XXXV. Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 309 2 468
XXXVI. Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XXXVII. Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 63,39 63,08 13,92 14,81
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_kwartalny_032020.pdfRaport_kwartalny_032020.pdf Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I kwartał 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-13 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
2020-05-13 Krzysztof Orzełowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki