54,5000 zł
-5,22% -3,0000 zł
ULMA Construccion Polska SA (ULM)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
19_ULMA_HY_Review_Report_conso_(P).T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
19_ULMA_HY_Review_Report_(P).T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SA_PSr_062019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_GRUPA_062019-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FNANSOWEGO - I PÓŁROCZE 2019 R. i I PÓŁROCZE 2018 R.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 107 933 107 217 25 171 25 399
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 009 24 777 5 832 5 870
III. Zysk(strata) brutto 25 327 26 106 5 907 6 184
IV. Zysk (strata) netto 19 624 21 072 4 576 4 992
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 095 14 995 1 888 3 552
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 385 10 537 2 422 2 496
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (34 221) (20 477) (7 981) (4 851)
VIII. Przepływy pieniężne netto (15 741) 5 055 (3 671) 1 197
IX. Rozwodniony zysk na jedną akcję 3,73 4,01 0,87 0,95
X. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,73 4,01 0,87 0,95
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 30 CZERWCA 2019 R. i 31 GRUDNIA 2018 R.
XI. Aktywa razem 361 814 368 225 85 093 85 634
XII. Zobowiązania 48 524 45 375 11 412 10 552
XIII. Zobowiązania długoterminowe 11 817 3 950 2 779 918
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 36 707 41 425 8 633 9 634
XV. Kapitał własny 313 290 322 850 73 681 75 081
XVI. Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 472 2 444
XVII. Średnia ważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XVIII. Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 59,61 61,43 14,02 14,29
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - I PÓŁROCZE 2019 R. i I PÓŁROCZE 2018 R.
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 774 97 911 21 869 23 194
XXI. Zysk z działalności operacyjnej 20 844 24 310 4 861 5 759
XXII. Zysk (strata) brutto 23 030 26 379 5 371 6 249
XXIII. Zysk (strata) netto 18 145 21 331 4 231 5 053
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 693 13 775 1 094 3 264
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 656 12 011 3 185 2 845
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (32 471) (20 067) (7 572) (4 754)
XXVII. Przepływy pieniężne netto (14 122) 5 719 (3 293) 1 355
XXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,45 4,06 0,81 0,96
XXIX. Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,45 4,06 0,81 0,96
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 30 CZERWCA 2019 R. i 31 GRUDNIA 2018 R.
XXX. Aktywa razem 347 810 357 345 81 799 83 104
XXXI. Zobowiązania 41 665 39 335 9 799 9 148
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 11 817 3 950 2 779 919
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 29 848 35 385 7 020 8 229
XXXIV. Kapitał własny 306 145 318 010 72 000 73 956
XXXV. Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 472 2 444
XXXVI. Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XXXVII. Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 58,25 60,51 13,70 14,07
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
19 ULMA HY Review Report conso (P).T.pdf19 ULMA HY Review Report conso (P).T.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I półrocze 2019 roku
19 ULMA HY Review Report (P).T.pdf19 ULMA HY Review Report (P).T.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska S.A. za I półrocze 2019 r.
SA_PSr_062019-sig.pdfSA_PSr_062019-sig.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej ULMA construccion Polska S.A. za I półrocze 2019 r.
Sprawozdanie_Zarządu_GRUPA_062019-sig.pdfSprawozdanie_Zarządu_GRUPA_062019-sig.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ULMA Constgruccion Polska S.A. za I półrocze 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-16 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu
2019-09-16 Henryka Padzik Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.