REKLAMA

TXM S.A.: wyniki finansowe

2021-08-31 17:25
publikacja
2021-08-31 17:25
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Finansowe_TXM_SA_za_1H2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_TXM_SA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_TXM_S.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 64 663 60 868 14 220 13 705
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (9 859) (19 297) (2 168) (4 345)
III. Zysk (strata) z działalności kontynowanej przed opodatkowaniem (13 771) (22 448) (3 028) (5 054)
IV. Zysk (strata) netto (13 771) (22 448) (3 028) (5 054)
V. Całkowity zysk (strata) (13 771) (22 448) (3 028) (5 054)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 712 8 356 1 476 1 881
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (229) 277 (50) 62
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 659) (9 010) (1 464) (2 029)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem (176) (377) (39) (85)
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej i zaniechanej (w zł / EUR) (0,00) (0,01) - -
XI. wg stanu na dzień 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XII. Aktywa razem 82 532 87 177 18 256 18 891
XIII. Aktywa obrotowe 30 710 34 860 6 793 7 554
XIV. Aktywa trwałe 51 822 52 318 11 463 11 337
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 122 625 114 674 27 125 24 849
XVI. Zobowiazania długoterminowe 40 514 36 171 8 962 7 838
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 73 516 70 275 16 262 15 228
XVIII. Kapitał własny (40 093) (27 497) (8 869) (5 958)
XIX. Kapitał zakładowy 149 170 77 780 32 996 16 854
XX. Liczba akcji 3 729 254 239 1 944 500 000 3 729 254 239 1 944 500 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,01) (0,01) - -


Powyższe dane finansowe za pierwsze półrocze 2021 oraz 2020 roku zostały
przeliczone na EUR według następujących zasad:


− poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej – według
średniego kursu ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2021 roku – 4,5208 PLN /
EUR i na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148 PLN/EUR,


− poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1
stycznia do 30 czerwca 2021 roku – 4,5472 PLN / EUR i (od 1 stycznia do
30 czerwca 2020 roku - 4,4413 PLN / EUR.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy”
Plik Opis
Sprawozdanie_Finansowe_TXM_SA_za_1H2021.pdfSprawozdanie_Finansowe_TXM_SA_za_1H2021.pdf Sprawozdanie finansowe TXM
Sprawozdanie_Zarządu_TXM_SA.pdfSprawozdanie_Zarządu_TXM_SA.pdf Sprawozdanie Zarządu TXM
Raport_z_przeglądu_TXM_S.A.pdfRaport_z_przeglądu_TXM_S.A.pdf Raport z przeglądu TXM

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-31 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2021-08-31 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki