REKLAMA

TU EUROPA SA: Zawarcie znaczącej umowy

2012-09-05 16:05
publikacja
2012-09-05 16:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2012
Data sporządzenia: 2012-09-05
Skrócona nazwa emitenta
TU EUROPA SA
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna informuje o zwrotnym otrzymaniu w dniu dzisiejszym od jednego z banku podpisanej umowy, która łącznie z innymi umowami zawartymi z tym bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy przez Emitenta i jednostkę zależną od Emitenta, tj. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA w którym Emitent posiada 100% akcji, spełnia kryterium uznania umów za umowę znaczącą, jakim jest stosunek wartości przedmiotu umowy do kapitałów własnych Emitenta.
Umowa o największej wartości – "Umowa grupowego ubezpieczenia na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy lub trwałego inwalidztwa osób fizycznych zawierających z Bankiem umowy pożyczki" została zawarta 28 czerwca 2012 r. przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. na wypadek zgonu, całkowitej niezdolności do pracy lub trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności .
Składka płatna jest jednorazowo z góry za cały okres odpowiedzialności.
Okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. w stosunku do danego Ubezpieczonego trwa przez cały okres na jaki została zawarta Umowa Pożyczki.
Suma ubezpieczenia:
1)w przypadku, gdy do dnia zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego nie nastąpiła wcześniejsza spłata Pożyczki równa jest łącznej wysokości:
a)kapitału Pożyczki pozostającemu do spłaty w dniu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, oraz
b)odsetkom wg przewidzianej Umową Pożyczki stopy procentowej, liczonym od nieprzeterminowanej części zadłużenia kapitałowego, za okres od dnia, w którym nastąpiło Zdarzenie ubezpieczeniowe do dnia decyzji o wypłacie świadczenia, jednak za okres nie dłuższy niż 120 dni, oraz
c)odsetek przeterminowanych według przewidzianej Umową Kredytu stopy, liczonych za okres od dnia zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego do dnia wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, jednak nie dłuższy niż 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) dni (nie dotyczy Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci zgonu Ubezpieczonego), oraz
d)odsetek ustawowych według przewidzianej przepisami prawa stopy, liczonych za okres od dnia wpływu do Banku Aktu zgonu Ubezpieczonego do dnia wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego, jednak nie dłuższy niż 120 (słownie: sto dwadzieścia) dni (dotyczy wyłącznie Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci zgonu Ubezpieczonego).
2)w przypadku, gdy przed dniem zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego nastąpiła wcześniejsza całkowita spłata Pożyczki równa jest kwocie kapitału Pożyczki, jaki pozostałby do spłaty, gdyby Pożyczka nie została w całości spłacona przed terminem, na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana: przez Ubezpieczającego w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Warunki finansowe, na jakich Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. świadczy ochronę ubezpieczeniową w ramach Umowy nie odbiegają od rynkowych.

Umowa weszła w życie z dniem zawarcia.

Szacowana wartość tej umowy wynosi 60 mln zł. natomiast szacowana wartość wszystkich umów zawartych z tym bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 113 mln zł.

Wartość przedmiotowej umowy jak i wartość umów zawartych z tym Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy wyznaczana jest jako szacowany łączny przypis składek brutto wg PSR z tej umowy uzyskanych w okresie 5 lat.
Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-09-05 Jacek Podoba Prezes Zarządu
2012-09-05 Krzysztof Mędrala Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki